Ngành thông tin và truyền thông: Nỗ lực tạo bước đột phá mới

11:00:37 AM | 14/7/2014

Thông tin và truyền thông là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Phát triển thông tin và truyền thông là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, viên chức toàn ngành; ngành thông tin và truyền thông Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2013, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến huyện và cơ sở tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả trên cả 5 lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở; về đảm bảo an ninh mạng; kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…Thông tin, tuyên truyền tốt hơn các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại. Đưa tin chính xác, đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh, biểu dương các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới; góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền.

Bên cạnh đó, ngành còn tập trung triển khai dự án  Thư điện tử, Hội nghị truyền hình trực tuyến, Nâng cấp cổng giao diện điện tử tỉnh; mặt khác, tích cực hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai nhiều đề án, hệ thống quan trọng như: Phần mềm Quản lý văn bản điều hành, hệ thống Một cửa điện tử, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và triển khai thí điểm tại các sở, ban ngành góp phần nâng cao năng lực sử dụng và ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thúc đẩy cải cách hành chính, thực hiện lộ trình Chính phủ điện tử. Song song với đó, sự đóng góp của ngành thông tin truyền thông và sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức to lớn. Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngành là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - một chương trình phát triển tổng thể kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng. Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc “chung sức xây dựng nông thôn mới”, Sở đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo cổng giao tiếp điện tử tỉnh mở chuyên trang tuyên truyền với nội dung phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, các ngành về xây dựng nông thôn mới; cập nhật  các văn bản chỉ đạo điều hành hướng dẫn của TW và của tỉnh; phản ánh thực trạng và tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; phản ánh biểu dương những đơn vị điển hình tiêu biểu…Những nội dung tuyên truyền đó đã góp phần đưa những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, cổ vũ toàn dân xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ, tích cực và hướng dẫn các nội dung quy hoạch, kế hoạch; phát động phong trào thi đua; kiểm tra việc thực hiện chương trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trong xây dựng nông thôn mới; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các xã xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hoá không ngừng được đẩy mạnh, tính quốc tế hoá tăng cao ngành Thông tin và truyền thông Phú Thọ đã và đang nỗ lực vượt bậc để bứt phá trong năm 2014, cũng là năm áp chót thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 -2015. Người dân ngày càng được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ bưu chính, viễn thông; nắm bắt  thông tin nhanh chóng, trong đó có các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các thông tin về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Phạm Loan