Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

3:49:41 PM | 23/9/2014

Phát triển thông tin và truyền thông, đặc biệt ứng dụng CNTT là tiền đề quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế,  phát triển sản xuất, nâng cao dân trí. Trong những năm qua, Sơn La đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu cung cấp và cập nhật các thông tin, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương; tiết kiệm về thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai minh bạch các cơ chế chính sách…

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong những năm qua Sở Thông tin và truyền thông Sơn La đã tích cực, chủ động tham mưu giúp tỉnh triển khai đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh, liên kết với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; liên kết với website của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La, báo điện tử Sơn La,...Tích hợp hệ thống thư điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến; Cung cấp các thông tin về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, văn hóa du lịch, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố trong tỉnh. Phục vụ công dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tìm hiểu về tỉnh Sơn La, thông tin của các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước; xây dựng phần mềm dịch vụ công cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu giao tiếp, giao dịch điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước với công dân và doanh nghiệp; tham mưu đầu tư Hệ thống thiết bị hội nghị trực tuyến trên môi trường mạng giữa UBND tỉnh với chính phủ; giữa UBND tỉnh với các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đáp ứng yêu cầu tích hợp dữ liệu của các hệ thống thông tin điện tử tỉnh Sơn La; nâng cấp Hệ thống thư điện tử phần mềm phù hợp, an toàn, bảo mật đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin; Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tích hợp đầy đủ các dịch vụ công, hệ thống thư điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản, các cơ sở dữ liệu tại trung tâm tích hợp dữ liệu. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa liên thông hiện đại của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đầu tư Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến trong các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh; quan tâm triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La  tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Ứng dụng và phát triển hạ tầng CNTT trong các cơ quan đảng, các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể của tỉnh và trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng yêu cầu phục vụ các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tham mưu Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định đảm bảo cho ứng dụng và phát triển CNTT, đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.  

PV