Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
CNTT & Viễn thông
Thứ 2, 21/5/2018
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
10:18:42 AM | 28/2/2017
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành thông tin và truyền thông (TT & TT) Bắc Giang đã tập trung xây dựng tổ chức, bộ máy của ngành ngày càng hoàn thiện, đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước có nhiều đổi mới với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với địa phương, cơ sở; chủ động, tích cực trong việc tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, đúng pháp luật, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang. Duy Bình thực hiện.

Xin ông cho biết công tác đẩy mạnh hoàn thiện các công trình hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao chất lượng dịch vụ đã được ngành TT&TT thực hiện thế nào?

Những năm qua, ngành TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án và phối hợp với các cơ quan có liên quan để đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT.

Công tác quản lý thuê bao trả trước, dịch vụ viễn thông được thực hiện quyết liệt; công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, công tác quản lý, phát triển internet được triển khai tốt. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước phát triển đa dạng dịch vụ giúp người dân được thụ hưởng nhiều sản phẩm mới.

Hạ tầng viễn thông phát triển ngày càng hiện đại từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; chất lượng dịch vụ được cải thiện, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân và hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp, phục vụ đắc lực trong công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Mạng lưới bưu chính, chuyển phát ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng mạng lưới phục vụ.

Các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông, đặc biệt là xây dựng các trạm BTS góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng cho địa phương. Toàn tỉnh, có 1060 cột BTS với khoảnh trên 1600 thiết bị 2G và 3G góp phần mở rộng vùng phủ sóng, đảm bảo thông tin liên lạc cho gần 1,5 triệu thuê bao điện thoại và trên 72 nghìn thuê bao internet.

Cơ sở hạ tầng CNTT tỉnh Bắc Giang từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, tỷ lệ máy tính/CBCC các sở, ngành đạt 1,3 máy, UBND các huyện, thành phố đạt 1,2 máy; UBND cấp xã có trung bình 9,9 máy tính/xã. 100% các Sở, ngành được kết nối mạng tin học diện rộng (WAN) của tỉnh và mạng truyền số liệu chuyên dùng đến Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

Năm 2014, Bộ TT&TT đầu tư Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) tỉnh Bắc Giang và đặt tại Sở TT&TT. Đến nay, Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) của tỉnh đặt đã cài đặt, vận hành trên 90 hệ thống phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành của 41 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện.

Để phục vụ tốt hơn nữa người dân và tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công; ngày 01/9/2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động; hệ thống trang thiết bị mạng, hệ thống phần mềm một cửa điện tử bước đầu hoạt động ổn định, thông suốt đảm bảo phục vụ tốt cho các tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch đối với cơ quan nhà nước.

Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng Viễn thông- CNTT, Sở TT&TT đã có những nỗ lực gì để tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng viễn thông – CNTT?

Sở TT&TT tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quan trọng nhằm phát triển hạ tầng viễn thông và CNTT, nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, cụ thể như: Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2016, định hướng đến năm 2020... Sở cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh về TT&TT được ban hành, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tạo thuận lợi để ngành TT&TT tiếp tục phát triển

Ông có thể cho biết công tác tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành đã được Sở TT&TT thực hiện thế nào?

Sở TT&TT được thành lập 10 năm nay, trên chặng đường đó, tập thể cán bộ của Sở rất nỗ lực cố gắng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, Bộ TT&TT ghi nhận, đặc biệt là lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh luôn nằm trong tốp khá của cả nước. Tỉnh Bắc Giang đang từng bước xây dựng cơ quan điện tử, Chính quyền điện tử và tiến tới Chính phủ điện tử. Một số kế quả tiêu biểu như:

100% các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã triển khai một cửa điện tử kết nối đến Trung tâm hành chính công của tỉnh. 100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc để quản lý, điều hành công việc trong nội bộ các cơ quan Nhà nước. Có 9/10 huyện đã triển khai phần mềm liên thông đến cấp xã. Tỉnh Bắc Giang đã triển khai cấp 2.098 chứng thư số, chữ ký số cho 100% các cơ quan cấp Sở, UBND cấp huyện và đơn vị trực thuộc, 100% HĐND - UBND cấp xã, khối các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

100% các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 15 hội, đoàn thể tỉnh và trên 500 trường học, 300 doanh nghiệp đã có trang thông tin điện tử. Các trang thông tin điện tử đã cung cấp được 1.822 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; có 10 đơn vị cung cấp 237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo ông đâu là những định hướng mà ngành TT&TT tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện trong thời gian tới?

Thời gian tới, với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết chặt chẽ của toàn ngành, chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng đến mục tiêu xây dựng Cơ quan điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang với trọng tâm là ứng dụng tốt các hệ thống phần mềm như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc; phần mềm một cửa điện tử; gửi, nhận văn bản điện tử; nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để cài đặt tập trung các phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ các cấp, các ngành khai thác, sử dụng. Định hướng triển khai các hệ thống thông tin tích hợp, liên thông trong toàn tỉnh. Xây dựng hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang để làm cơ sở triển khai các hệ thống thông tin tích hợp, liên thông trong toàn tỉnh.

Thứ hai, chỉ đạo duy trì đảm bảo tốt thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chú trọng phổ cập các dịch vụ viễn thông và internet tới vùng sâu vùng xa; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng mạng lưới. Tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước; hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Tiếp tục triển khai thực hiện việc ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền. Định hướng, chỉ̉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở. Tiếp tục phối hợp với các báo Trung ương đẩy mạnh thông tin đối ngoại về tỉnh Bắc Giang ra cả nước và thế giới.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực in quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin truyền thông, nhất là tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm, chấn chỉnh các vi phạm về báo chí, in, xuất bản, viễn thông, internet...

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Siêu phẩm HUAWEI P10 chính thức trình làng (27/2/2017)
DNVVN nắm bắt xu hướng kinh doanh trực tuyến để tăng sức cạnh tranh (24/2/2017)
Xu hướng Tấn công DDoS Q4/2016: Quy mô tấn công đỉnh điểm trung bình tăng 167% so với năm 2015 (22/2/2017)
Huawei dành 2 triệu USD hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ICT Việt Nam (21/2/2017)
Phần mềm Phân tích Video mới của Hitachi - nâng cấp và mở rộng danh mục giải pháp Thành phố Thông minh và An ninh Xã hội (20/2/2017)
Huawei tiên phong trong công cuộc cải cách văn hóa công nghệ trên điện thoại thông minh (20/2/2017)
Đảm bảo an ninh, an toànthông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (16/2/2017)
Huawei chính thức khai trương gian hàng bán lẻ trên Lazada với chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 50% (14/2/2017)
Honeywell giới thiệu Máy phát hiện bốn loại khí cầm tay (6/2/2017)
Vertiv nhận định các xu thế đáng chú ý về cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu năm 2017 (7/1/2017)
Khối kinh doanh tiêu dùng Huawei toàn cầu công bố kết quả kinh doanh năm 2016 (6/1/2017)
Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (6/1/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị: Điểm tựa vững chắc về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế TX. Vĩnh Châu: Hết lòng vì người bệnh [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng: Không ngừng trau dồi y thuật, nâng cao y đức [ SÓC TRĂNG ]
Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm: Xứng danh "Thầy thuốc như mẹ hiền" [ SÓC TRĂNG ]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Quyết tâm hoàn thành cấp mã số bảo hiểm xã hội [ SÓC TRĂNG ]
Huyện Mỹ Xuyên: Trên đà xây niềm tin và dựng giá trị [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông