Ngành Tài chính Hải Phòng: Hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách, đảm bảo nguồn vốn đầu tư

10:12:59 AM | 18/7/2017

Năm 2016, cùng với cả nước, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành vượt mức thu ngân sách theo chỉ tiêu của Trung ương giao và mục tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố thực hiện 59.857,8 tỷ đồng, đạt 104,0% dự toán Trung ương giao, đạt 95,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 107,4% so với cùng kỳ. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng. Duy Bình thực hiện.

Xin ông chia sẻ một số chỉ tiêu nổi bật về tài chính, ngân sách trong năm qua của ngành tài chính Hải Phòng?

Trong những năm qua, công tác quản lý tài chính ngân sách được tập trung đẩy mạnh, tổng thu NSNN giai đoạn 2011 – 2015 đạt 242.904 tỷ đồng, tăng bình quân 4,9%/năm, trong đó thu nội địa là 45.689 tỷ đồng, tăng bình quân 13%/năm. Quy mô thu ngân sách giai đoạn này tăng 2,1 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Cơ cấu thu NSNN cải thiện theo chiều hướng tích cực, đảm bảo tính bền vững, ổn định, bền vững. Năm 2016, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố thực hiện 59.857,8 tỷ đồng, đạt 104,0% dự toán Trung ương giao, đạt 95,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 107,4% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa: thực hiện 17.068,7 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán Trung ương giao, đạt 109,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 127,5% so với cùng kỳ và tăng gấp 1,8 lần so với số thu nội địa thực hiện năm 2014.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 thực hiện là 47.222 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 13.065 tỷ đồng, tăng bình quân 6,5%/năm, chi thường xuyên đạt 33.535 tỷ đồng, tăng bình quân 17%/năm. Năm 2016, tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 17.777,4 tỷ đồng, bằng 138,4% dự toán Trung ương giao, bằng 98,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 113,3% so với cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện 7.317,2 tỷ đồng, bằng 299% dự toán Trung ương giao, bằng 110,3% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 196,4% so với cùng kỳ; chi thường xuyên thực hiện 8.160 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 100,8% so với cùng kỳ.

Ngân sách đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán hàng năm được duyệt; chủ động điều hành chi ngân sách hàng năm theo hướng tiết kiệm, linh hoạt, hiệu quả; thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tập trung nguồn lực dành cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như: dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, dự án đường cầu ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng, dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm...; tổ chức triển khai, quản lý chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách; thực hiện công khai, minh bạch, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các khoản chi, ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí...
Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động ngành tài chính, ngân sách trong thời gian vừa qua?

Công tác cải cách TTHC của ngành tài chính luôn được Bộ Tài chính quan tâm và thực hiện có hiệu quả từ khi triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC) cho đến nay. Trong các năm qua, Bộ Tài chính luôn xếp thứ 2 trong các bộ, ban, ngành về chỉ số CCHC và Sở Tài chính Hải Phòng liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu các sở, ban, ngành về chỉ số CCHC trên địa bàn thành phố (xếp thứ 5, 6/19 sở, ngành thành phố).

Để đạt được kết quả đáng ghi nhận nêu trên, lãnh đạo Sở đã tập trung đẩy mạnh CCHC, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trên các lĩnh vực: thể chế và cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Bên cạnh đó, để CCHC đạt kết quả cao phải gắn với hiện đại hóa hành chính, cụ thể như xây dựng phần mềm văn phòng điện tử của Sở kết nối với trục liên thông của thành phố; mua sắm trang thiết bị đồng bộ gồm máy tính, máy in, máy quét văn bản, máy photo cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, xây dựng mô hình một cửa điện tử hiện đại. Kết quả thể hiện bằng 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết, công bố công khai và được triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó 62% dịch vụ đạt cấp độ 4; 38% dịch vụ đạt cấp độ 2; bố trí công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động.

Tiếp theo, là tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC và đặc biệt là cải cách tài chính công. Sở Tài chính đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công tập trung vào các nội dung như: triển khai trên diện rộng cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách ở các cấp… Kết quả như sau:

- 100% đơn vị đã thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2014, trong đó các đơn vị quản lý nhà nước (QLNN) trực thuộc thành phố (52/52 đơn vị), các đơn vị QLNN quận, huyện (14/14 đơn vị).

- 100% đơn vị thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong các năm qua.

- 100% các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị phù hợp và đúng theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện, nước, điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm, khánh tiết, hội họp…

Trong những năm qua, Sở Tài chính đã có tham mưu nổi bật cũng như phối hợp thế nào để Hải Phòng thu hút, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư?

Về nhiệm vụ chủ trì tham mưu, đề xuất: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Tài chính đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu đề xuất với HDND, UBND thành phố hoàn thành việc huy động các nguồn vốn trong nước theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 như: vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước, vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Các nguồn vốn này được phân bổ tập trung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bàn giao đưa vào sử dụng của các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, tăng cường khả năng kết nối về kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa phương trong nước và quốc tế như: Dự án nâng cấp mở rộng khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị thành phố Hải Phòng, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm…

Về nhiệm vụ phối hợp để thu hút, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư:Thực hiện các nghị quyết: số 19/NĐ-CP ngày 12/3/2015, số 35/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND thành phố, Sở Tài chính đã tích cực, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ đề xuất các dự án PPP (BOT tuyến đường ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng; BOT dự án cầu Tiên Thanh và đường dẫn hai đầu cầu; BT các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ...); phối hợp trong quá trình vận động ODA (dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi sử dụng vốn vay JICA, dự án phát triển hiệu quả và bền vững thành phố Hải Phòng dự kiến sử dụng vốn vay WB…).