Bước tiến mới trong phát triển thị trường trái phiếu

10:05:26 AM | 22/8/2017

Trong nỗ lực phát triển thị trường vốn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, Chính phủ Việt Nam vừa công bố lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến 2030 (Lộ trình).

Dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vào năm 2020

Và, mục tiêu Lộ trìnhđặt ra cho năm 2030 của dư nợ thị trường trái phiếu là khoảng 65% GDP. Trong đó dư nợ thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương đạt khoảng 38% GDP vào năm 2020, khoảng 45% GDP vào năm 2030. Số còn lại là dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
Lộ trình được công bố nhằm đến mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu ổn định, cấu trúc hoàn chỉnh, đồng bộ về các yếu tố cung - cầu; mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả; chủ động hội nhập thị trường quốc tế, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Các mục tiêu cụ thể gồm: Kỳ hạn bình quân danh mục phát hành TPCP trong nước giai đoạn 2017 - 2020 đạt 6 - 7 năm, giai đoạn 2021 - 2030 đạt 7 - 8 năm; Tăng khối lượng giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương bình quân/phiên lên mức 1% dư nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2020 và 2% dư nợ trái phiếu niêm yết vào năm 2030; Tăng tỷ trọng TPCP do các công ty bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính phi ngân hàng nắm giữ lên mức 50% năm 2020 và mức 60% vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ cho biết trong giai đoạn 2017 - 2020 sẽ hoàn thiện khung khổ chính sách về thị trường trái phiếu; phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp; phát triển và đa dạng hóa hệ thống nhà đầu tư và một trong những giải pháp trọng tâm đó là phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu.

Về thị trường thứ cấp, lộ trình của Chính phủ nêu rõ cải tiến mô hình tổ chức thị trường và hệ thống giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch chứng khoán phù hợp với tính chất giao dịch thỏa thuận, bảo đảm chế độ báo cáo giao dịch kịp thời, chính xác để xây dựng đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường; tăng cường trách nhiệm của thành viên thị trường thứ cấp trong công tác báo cáo giao dịch.

Thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Là một kênh huy động vốn tích cực cho các doanh nghiệp, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của thị trường vốn.

Tuy nhiên, thị trường TPDN của Việt Nam hiện nay vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, quy mô rất nhỏ. Tính theo quy mô của nền kinh tế, khối lượng TPDN hiện hành đã tăng từ 3,24% năm 2014 và 3,39% năm 2015 lên 5,25% GDP năm 2016. Dù có xu hướng tăng trưởng mạnh trong các năm gần đây nhưng tỷ trọng hiện tại của thị trường TPDN Việt Nam trên quy mô nền kinh tế vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang dựa vào ngân hàng như là kênh huy động vốn chính.

Lý do của tình trạng này nằm ở một số hạn chế như tính thanh khoản của TPDN; Sự hạn chế trong việc tiếp cận thông tin TPDN đối với nhà đầu tư; Hệ thống đánh giá tín nhiệm của các doanh nghiệp chưa phát triển khiến nhà đầu tư chưa thể có căn cứ định giá trái phiếu hợp lý.

Trong điều kiện đó, mục tiêu và các giải pháp được Chính phủ công bố nhằm đạt được dư nợ thị trường TPDN đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030 có tác dụng thúc đẩy rất mạnh mẽ đối với thị trường này. Trong lộ trình vừa được công bố, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chuyên trang thông tin về TPDN tại Sở Giao dịch Chứng khoán để cung cấp thông tin về tình hình phát hành, giao dịch TPDN, thúc đẩy giao dịch thứ cấp TPDN.

Với lộ trình này, thị trường trái phiếu Việt Nam nói chung và TPDN có thể dần trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đại chúng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các tổ chức tín dụng như hiện nay, chủ động khả năng gọi vốn của các doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh