Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
Kinh tế-Thị trường
Thứ 7, 26/5/2018
Chung sức, đồng lòng đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững theo hướng CNH - HĐH
11:09:15 AM | 7/9/2017
Bình Thuận triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trong điều kiện kinh tế trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình KT – XH của Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cho biết những tháng còn lại của năm, Bình Thuận quyết tâm phát huy nội lực và khai thác hiệu quả ngoại lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo cho bức tranh KT - XH năm 2017 thêm những “gam màu tươi mới”; tiến gần hơn đến mục tiêu đưa kinh tế Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững theo hướng CNH - HĐH như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra. Trường Thành thực hiện.

Nếu vẽ lại bức tranh KT - XH tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2017, ông sẽ nhấn mạnh vào những "gam màu sáng" nào?


6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 6,68% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.201 tỷ đồng (đạt 64,8% dự toán và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước); tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ước thực hiện giải ngân là 944 tỷ đồng (đạt 52,5% kế hoạch).

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (theo giá so sánh 2010) ước đạt 11.307 tỷ đồng (đạt 42,1% KH, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước); trong đó công nghiệp chế biến chế tạo 7.444 tỷ đồng (tăng 7,9% so với cùng kỳ). Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ như: sơ chế mủ cao su tăng 20,2%, thức ăn gia súc tăng 13,7%....

Trong phát triển nông nghiệp nông thôn, nét nổi bật nhất là cây thanh long, cao su, vùng rau an toàn và đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng. Hoạt động khai thác hải sản ổn định, sản lượng ước đạt 90.803 tấn; nuôi trồng thủy sản tương đối thuận lợi, sản lượng thủy sản nuôi ước đạt 5.937 tấn; sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ ước đạt 12,6 tỷ post. Công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ và xuất khẩu tăng trưởng ổn định. Toàn tỉnh dự ước đón hơn 2,34 triệu lượt khách; doanh thu du lịch ước đạt 5.343 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 275 triệu USD; xuất khẩu hàng hóa tăng ở tất cả các nhóm hàng. Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.107,9 tỷ đồng (đạt 49,1% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ).

Cùng với kinh tế, các hoạt động giáo dục - đào tạo, KH&CN, y tế, văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội thực hiện tốt hơn. Công cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, tạo thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.

2017 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Xin ông cho biết những giải pháp để tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 này?

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII vào thực tiễn cuộc sống, năm 2017 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh, chỉ đạo. Cụ thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực phát triển nhanh và bền vững. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào thực chất.


 
Ngoài ra Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ dưới quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức lối sống, tín nhiệm thấp.

Để đưa kinh tế Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững theo hướng CNH - HĐH như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đề ra, Tỉnh ủy sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đề ra mục tiêu chung "tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, năng lượng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng CNH - HĐH".

Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên, toàn Đảng bộ xác định cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; rà soát, bổ sung và ban hành các chính sách để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và năng lượng. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về mặt xã hội.

4 khâu đột phá quan trọng nhất là: đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng rộng rãi những thành tựu KH&CN.

Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ở cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, ông có suy nghĩ gì về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay?

Nghị quyết 04-NQ/TW là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách; được đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung quán triệt và triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết. Có nhiều nhiệm vụ được xác định nhưng chủ yếu hướng đến công tác cán bộ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ hiện nay và kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên vững mạnh, đủ khả năng lãnh đạo hệ thống chính trị tỉnh nhà triển khai thực hiện các nhiệm vụ như đã nêu trên; thúc đẩy tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng mong muốn các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ doanh nhân tăng cường đối thoại, góp ý với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề quan tâm bằng các hình thức phù hợp, trên tinh thần xây dựng để góp phần xây dựng Đảng bộ và chính quyền tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin và sự trông đợi của nhân dân.


Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Tăng tốc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông (6/9/2017)
Tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp trong quá trình hội nhập (6/9/2017)
Thủ tướng dự lễ khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VINFAST (5/9/2017)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hoàn thành đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện (5/9/2017)
Để giải thưởng ABA lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp (31/8/2017)
Lần đầu tiên hải quan họp về cách phân luồng hàng hóa (31/8/2017)
Sóc Trăng: Diện mạo mới, thế đứng vững vàng (31/8/2017)
Hướng đến phát triển bền vững mô hình luân canh tôm – lúa (31/8/2017)
Vì một Sóc Trăng đổi mới và hội nhập toàn diện (30/8/2017)
Công nghiệp Sóc Trăng: Bước tiến dài 25 năm (30/8/2017)
Ninh Bình mạnh mẽ chuyển mình (28/8/2017)
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới (25/8/2017)
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Tin tiêu điểm
Công bố văn bản cuối cùng của CPTPP, dự kiến ký kết chính thức vào 8/3/2018
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
Văn Lãng: Khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững [ LẠNG SƠN ]
Cao Lộc: Vùng kinh tế động lực của Lạng Sơn [ LẠNG SƠN ]
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông