Hệ thống ngân hàng Nghệ An: Bà đỡ cho hoạt động doanh nghiệp

3:38:50 PM | 6/2/2018

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế trong nước và tỉnh phục hồi chậm, ngành ngân hàng Nghệ An tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, có bước tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần đáng kể vào việc ổn định kinh tế - xã hội và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế, mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh... Nguồn vốn huy động đạt tăng trưởng khá so với đầu năm, đặc biệt là nguồn tiền gửi dân cư. Đến 31/12/2017, nguồn vốn huy động tại địa bàn đạt hơn 107.628 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ của các TCTD và chi nhánh trên địa bàn đạt hơn 167.800 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục được tập trung cho sản xuất, chú trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với sự tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động huy động vốn và công tác tín dụng, ngành ngân hàng Nghệ An cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh toán, tiền tệ - kho quỹ, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng. Các đơn vị thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, kinh doanh, rút ngắn thời gian và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Trong công tác quản lý điều hành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An đã triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc các chủ trương cơ chế chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới các TCTD trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cấp các ngành liên quan để đảm bảo thực hiện cơ chế, chính sách đúng quy định. Trong năm 2017, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tham mưu để Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 10-CT/TU ngày 13/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động ngân hàng trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, quyết định, kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng về tái cơ cấu các TCTD, xử lý nợ xấu...Sự kiện sắp tới