Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị”

1:30:44 PM | 29/6/2018


Ủy ban dân tộc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đồng phát động cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Cuộc thi được phát động nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số (DTTS) VN, góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số VN, nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Các ứng viên có thể tham gia đăng ký ý tưởng bao gồm: các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nhân, thuộc các đồng bào dân tộc thiểu số…. có ý tưởng hợp tác, liên kết với đồng bào dân tộc thiểu số ở bất kỳ địa bàn nào trên đất nước Việt Nam, góp phần giải quyết 1 trong 2, hoặc cả 2 vấn đề sau đây: phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số; tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển các chuỗi giá trị mang lại lợi ích cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

Q.C


Sự kiện sắp tới