Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 09/2018

10:12:37 PM | 5/9/2018

Hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với người lao động; giáo viên phổ thông "chuẩn" phải đáp ứng 15 tiêu chí; từ nay đến 2021, Việt Nam sẽ ban hành ít nhất 09 Nghị định về tiền lương... là những thông tin và chính sách về ASXH có hiệu lực thi hành từ 1/9/2018.

Hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài
Có hiệu lực từ ngày 05/09/2018, Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2018 quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đang định cư ở nước ngoài tại Khoản 2, 3, 4 Điều 2 của Nghị định này được hưởng chế độ: Từ đủ 02 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng; trên 02 năm, thì từ năm thứ 03 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng; trường hợp đã từ trần trước ngày 05/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6.000.000 đồng. Ngoài ra, nếu về nước định cư, được hưởng chế độ BHYT như đối tượng người có công với cách mạng, cựu chiến binh; khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

Sử dụng kinh phí cho Chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020
Tại Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/09/2018, quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, “hợp phần tăng trưởng xanh” sẽ sử dụng kinh phí chi cho việc đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương; đào tạo, truyền thông cho khu vực tư nhân, ngân hàng thương mại… Mức chi cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.


05 tiêu chuẩn cần có của Hiệu trưởng trường phổ thông

Ban hành tiêu chuẩn cho hiệu trưởng và giáo viên phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo


Theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/09/2018, quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 05 tiêu chuẩn gồm phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng. Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp. Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Giáo viên phổ thông "chuẩn" phải đáp ứng 15 tiêu chí
Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí như phẩm chất nhà giáo; phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục. Tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ được đánh giá theo các mức: Mức đạt (Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ thứ hai); Mức khá (Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục; Mức tốt (Có thể viết hoặc trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục…). Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm; Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.


Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2018, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Người lao động được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện như có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Từ nay đến 2021, sẽ ban hành ít nhất 09 Nghị định về tiền lương
Đồng thời, nhằm thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Chính phủ sẽ ban hành nhiều Nghị định về tiền lương trong thời gian tới. Theo Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/08/2018, các Nghị định về tiền lương sẽ được ban hành từ nay đến năm 2021 gồm có: Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang căn cứ Nghị quyết 25/2016/QH14; Nghị định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP; Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động sửa đổi về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) trong doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định về quản lý tiền lương, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định quy định việc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích; Nghị định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (bao gồm cả ban điều hành doanh nghiệp) gắn với việc giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước; Nghị định quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên, kiểm soát viên (từ lợi nhuận sau thuế).

H.T