Thành lập Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

10:45:02 PM | 18/10/2018

Ngày 12/10/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Quyết định số 1511/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là Ủy ban chuyên môn của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Quyết định, Ủy ban được thành lập gồm 22 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng là Phó Chủ tịch thường trực. Ngoài các thành viên của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban có thể mời thêm một số chuyên gia độc lập tham gia các cuộc họp của Ủy ban.

Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng về xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách, các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Báo cáo Việt Nam 2035. Đồng thời, tổng kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; Báo cáo quốc gia về năng lực cạnh tranh và kết quả thực hiện Báo cáo Việt Nam 2035. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phát triển bền vững; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh và Báo cáo Việt Nam 2035.

Các thành viên của Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ủy ban họp toàn thể 2 lần/năm. Hằng quý có báo cáo gửi Chủ tịch Hội đồng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; Báo cáo Việt Nam 2035./.

Theo MPI