Tổng Cục Hải quan trả lời các kiến nghị của Doanh nghiệp/ Hiệp hội

12:57:23 AM | 22/10/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận công văn số: 6001/ TCHQ – PC ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tổng Cục Hả Quan về việc: Trả lời câu hỏi do VCCI gửi trước Hội nghị đối thoại năm 2018.

VCCI tiếp tục nhận các đề xuất, kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện của các của doanh nghiệp/ Hiệp hội để để tổng hợp gửi các cơ quan Bộ/ Ngành có liên quan trả lời ./.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Ban Hội viên và Đào tạo- VCCI, điện thoại: 024 35742165 Email: hoiviendaotao.vcci@gmail.com

Xin gửi toàn văn các câu trả lời theo đường link dưới đây: Câu trả lời của doanh nghiệp ( tải về)