Thành phố Bảo Lộc: Nửa nhiệm kỳ mạnh mẽ chuyển mình

11:04:13 PM | 7/11/2018

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V và Nghị quyết 04 - NQ/TU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, TP. Bảo Lộc đã tạo được những đột phá rõ nét trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững đúng như tinh thần của các nghị quyết. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thành phố (TP.) Bảo Lộc tiếp tục tăng tốc trong những năm tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà các nghị quyết đã đề ra.


Đột phá trên nhiều lĩnh vực

Theo ghi nhận của Bí thư Thành ủy TP.Bảo Lộc - ông Lê Hoàng Phụng, trong nửa nhiệm kỳ qua Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn Thành phố đạt 9,7% (Nghị quyết Đại hội là 8 - 9%); tổng thu ngân sách trên địa bàn 3 năm 2016 – 2018 ước đạt 2.409 tỷ đồng (tăng bình quân 8,64%/năm); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm ước đạt 9.552 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 năm ước đạt 550,2 triệu USD. Đến nay trên địa bàn Thành phố có tổng số 111 dự án đầu tư ngoài vốn ngân sách đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; riêng giai đoạn từ năm 2016 đến nay có 8 dự án với tổng vốn đăng ký 609,984 tỷ đồng.

Trong nửa chặng đường vừa qua, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của TP.Bảo Lộc gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; thực hiện dịch chuyển cơ cấu sản xuất thu hút đầu tư phát triển các thành phần kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của nền sản xuất hàng hóa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 14. 278 tỷ đồng, tăng bình quân 9,1%/năm. Thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 21.087 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,2%/năm, cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra tại Nghị quyết 04-NQ/TU. Giá trị sản xuất nông nghiệp 3 năm ước đạt 6.325 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 7, 7%năm.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,97%; 98% hộ dân nội thị và 95% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 5/5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới với chỉ số điểm chuẩn trên 90%, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; đến năm 2018, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 72%; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2; 92,5% gia đình và 98,18% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; có 37 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 63,8%. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát triển, thu thút người dân tham gia ngày càng đông.Nét nổi bật của công tác xây dựng Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ qua là Đảng bộ TP.Bảo Lộc đã tập trung triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng năm có trên 50% tổ chức, cơ sở Đảng đạt "trong sạch, vững mạnh". Bộ máy chính quyền từ thành phố đến các phường được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nỗ lực về đích sớm đô thị loại II

Là đô thị giữ vai trò đầu tàu phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh Lâm Ðồng, những năm gần đây Đảng bộ và nhân dân TP.Bảo Lộc đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó Thành phố dồn lực triển khai các công trình trọng điểm theo quy hoạch mở rộng không gian đô thị và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TU ngày 19/4/2017 nhằm phấn đấu đạt các tiêu chí hạ tầng của đô thị loại II.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, TP.Bảo Lộc đã và đang triển khai nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và Trung ương với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Ngoài các dự án, các công trình trọng điểm đã đưa vào hoạt động, Thành phố còn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trọng điểm chuyển tiếp và các dự án đầu tư mới; đồng thời tranh thủ các nguồn lực khác đưa vào đầu tư trung hạn 372,227 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước 350,855 tỷ đồng (bằng 94,26%).

Bí thư Thành ủy Lê Hoàng Phụng cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V đã xác định xây dựng đô thị Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020. Sau khi có Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị với hệ thống 5 tiêu chí và 51 tiêu chuẩn cụ thể, TP.Bảo Lộc đã xây dựng kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu theo định hướng tập trung nguồn lực để đạt các tiêu chuẩn thuộc tiêu chí 5 về cơ sở hạ tầng và tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn thuộc các tiêu chí 1, 2, 3, 4. Qua 2 năm thực hiện định hướng trên, Thành phố đạt 10/13 tiêu chuẩn thuộc các tiêu chí từ 1- 4 và đạt 31/38 tiêu chuẩn thuộc tiêu chí 5. Tính chung đến nay TP.Bảo Lộc đã đạt 41/51 tiêu chuẩn trong hệ thống các tiêu chí của đô thị loại II. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thành phố tiếp tục tăng tốc, phấn đấu về đích các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020, đưa Bảo Lộc giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và sớm trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Lâm Đồng.

Đức Bình