Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

11:56:22 PM | 27/11/2018

Thực hiện khâu đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế “Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, các cấp chính quyền đang tiếp tục vào cuộc sát sao. Xung quanh vấn đề này, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình có những chia sẻ với Tạp chí Vietnam Business Forum. Ngô Khuyến thực hiện.

Trong buổi làm việc tại tỉnh ngày 29/5/2018, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của tỉnh thời gian tới: Quyết liệt thí điểm tập trung đất đai; một vài chia sẻ của ông về nhiệm vụ trên?

Thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp. Đến hết năm 2017 có 14.929,28 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung, trong đó: Theo hình thức thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng 5.163,28 ha; theo hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 9.766 ha (210 hợp tác xã liên kết giữa các hộ thành viên với 20 doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ nông sản).

Tỉnh Thái Bình cũng đã được Chính phủ cho phép thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung. Thuận lợi cơ bản khi thực hiện là: Có 200/263 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 100% xã hoàn thành dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng rộng; hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn; một số mô hình thành công, mang lại hiệu quả cao hơn nên tạo hiệu ứng tốt; nhiều doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư như Tập đoàn TH, Liên doanh Trường Hải (THACO) - Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Geleximco… Song việc triển khai cũng còn khó khăn do khung pháp lý cho tập trung, tích tụ đất đai còn bất cập; tình trạng đất nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, manh mún (trung bình 0,2 ha và 1,78 thửa/hộ); một bộ phận nông dân còn nặng tâm lý giữ ruộng, sợ mất đất; nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu,...

Tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 diện tích ruộng đất tập trung, tích tụ thêm theo hình thức thuê đất 6.000 ha (nâng tổng diện tích theo hình thức này lên 11.000 ha); hình thức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 15.000 ha.

Việc xây dựng chính quyền điện tử đang được tỉnh quan tâm ra sao, thưa ông?Trong những năm qua, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành các văn bản để hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và xây dựng Chính quyền điện tử, như: Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình từng năm; Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017-2025;... Từ sự nỗ lực đó, tỉnh Thái Bình đạt được một số kết quả nổi bật như:

- Cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện góp phần tạo ra hành lang pháp lý để đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

- Cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT phát triển đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh xuống huyện, xã: 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Đảng cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp xã có mạng LAN và kết nối internet tốc độ cao; 100% cán bộ công chức sử dụng máy tính giải quyết công việc.

- Các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh cơ bản đã thực hiện trên môi trường mạng; đưa ứng dụng chữ ký số vào quy trình ban hành văn bản và các giao dịch khác.
- Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trong quản lý, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, 08 trung tâm hành chính công các huyện, thành phố. 100% các trung tâm hành chính công sử dụng chung phần mềm hành chính công điện tử trong hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính;..

- Tỉnh đã triển khai sử dụng thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có thể kết nối liên thông tới Hệ thống hành chính công của tỉnh, phần mềm tiếp nhận và trả kết quả bưu chính công ích của VNPOST. Kết quả từ ngày 01/01/2017 đến nay, các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh: 409 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 12 dịch vụ công trực tuyến mức 4....

Trên cơ sở thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; tỉnh Thái Bình đã và đang thực hiện triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử). Các quy trình ISO điện tử được thực hiện trong các thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá của ông về việc triển khai, kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Đề án Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo (theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh)?

Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã quan tâm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 05/05/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 phê duyệt Đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo... Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh như rút ngắn thời gian, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính... Trung tâm hành chính công cấp tỉnh đã đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công 2 cấp (tỉnh và huyện) và đã rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết. Đường dây nóng của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Với những nỗ lực trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong 2 năm 2016, 2107, chỉ số PCI của tỉnh đều có sự tăng điểm, năm 2016 tổng điểm PCI của tỉnh đạt 57,72 điểm, tăng 0,08 điểm so với năm 2015, năm 2017 tổng điểm PCI của tỉnh đạt 61,97 điểm,  tăng 4,25 điểm; tuy nhiên, xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh lại biến động không đều, năm 2016 tỉnh xếp hạng 40 (giảm 02 bậc so với năm 2015), năm 2017 xếp hạng 34 (tăng 06 bậc so với năm 2016).

Nhìn chung trong thời gian qua, một số chỉ tiêu thành phần của PCI có sự cải thiện đáng kể và gia tăng điểm số như Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Tính minh bạch. Điều này chứng tỏ nỗ lực trong việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh đã đi vào thực tiễn cuộc sống và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần của PCI vẫn có một số chỉ số chưa giữ được sự ổn định. Tỉnh sẽ quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tập trung nghiên cứu để khắc phục tình trạng giảm điểm, đảm bảo tiếp tục đà tăng điểm của chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để triển khai Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh đã và đang tập trung thực hiện những giải pháp và nhiệm vụ nào?

Hiện tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tập trung cho công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; đảm bảo kế hoạch, lộ trình và theo đúng Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Thái Bình là tỉnh đang trong giai đoạn đầu về phát triển công nghiệp, nguồn thu ngân sách còn hạn chế, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa Khu kinh tế Thái Bình vào hoạt động có hiệu quả, Thái Bình đề nghị Chính phủ cân đối, bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông đối ngoại kết nối Khu kinh tế Thái Bình với các vùng, địa phương khác (trước mắt là tuyến quốc lộ ven biển, quốc lộ 37 để Khu kinh tế Thái Bình có thể kết nối với Cảng quốc tế Hải Phòng, cảng Lạch Huyện); xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng quan trọng cần thiết đảm bảo cho sự hoạt động của Khu kinh tế (hệ thống giao thông bên ngoài các khu chức năng, thoát nước, xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt, xử lý rác thải, trường học, bệnh viện, công sở của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước...); đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ Thái Bình trong công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, nhằm phát huy hết các tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trong nửa đầu 2018, Thái Bình là tỉnh duy nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ Chính phủ giao, một trong 3 tỉnh Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tỉnh có cải cách rất mạnh về thu hút đầu tư, cải cách hành chính, mỗi tháng giải quyết trên 10 nghìn hồ sơ - Kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại tỉnh ngày 29/5/2018