Thái Bình: Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

12:38:05 AM | 28/11/2018

Qua 2 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh), Thái Bình đạt được kết quả đáng kể trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNNT vào hoạt động cơ quan nhà nước, điển hình như: Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình thực hiện trong năm 2018-2019…

Tỉnh cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng LAN và thiết bị CNTT cho 100% sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện và xã. Tỷ lệ máy tính/số cán bộ công chức cần sử dụng máy tính đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh còn xây dựng, hoàn thiện Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh trên cơ sở kế thừa, tận dụng kết quả đã có và phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực CNTT, gồm hệ thống mạng, máy chủ, trang thiết bị an toàn thông tin mạng và các hệ thống khác nên cơ bản phục vụ sự quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp thống nhất trên môi trường mạng.

Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông được xây dựng, đã tích hợp ký số và xác thực văn bản điện tử từ năm 2013, tại địa chỉ http://mvp.thaibinh.gov.vn. Đến nay, 100% cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã và đơn vị sự nghiệp tham gia vào hệ thống. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử là 97%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử và với văn bản giấy là 50%. Tỉnh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử từ Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông.

Cho đến nay, 100% các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 2.403 chứng thư số để thực hiện xác thực văn bản gửi liên thông, đồng thời sử dụng kê khai Bảo hiểm xã hội qua mạng, thuế điện tử và nộp thuế qua mạng. Tỉnh cũng đã cấp 753 chứng thư số chuyên dùng cho cá nhân lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, trưởng phòng và trưởng phó đơn vị sự nghiệp; 100% cán bộ trực tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh - huyện, hơn 800 bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh,…nâng tổng số chứng thư số cấp cho Thái Bình hơn 4.000.

Tỉnh đã xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử và 27 Cổng thành phần các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, cập nhật đầy đủ thông tin hoạt động, thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành; xây dựng, duy trì dịch và cập nhật thông tin hoạt động thu hút đầu tư lên Chuyên trang tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử. Từ năm 2018, tỉnh đã thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dichvucong.thaibinh.gov.vn; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thái Bình đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, 8 Trung tâm hành chính công các huyện, thành phố. 100% Trung tâm hành chính công sử dụng chung phần mềm hành chính công điện tử; đều niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ quy định, TTHC, mức phí và thời gian giải quyết..
Tỉnh đã xây dựng được một số cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung và chuyên ngành như CSDL người có công, CSDL văn bản, CSDL của ngành tài chính… Một số cơ quan đang thực hiện sử dụng phần mềm và CSDL ngành dọc từ Trung ương như: CSDL khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh; CSDL doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư,...

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo triệt để sử dụng các hệ thống CNTT dùng chung để phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử.

Hiện lĩnh vực thông tin và truyền thông có 38 TTHC gồm 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 6 TTHC thuộc cấp huyện. Hàng năm, đảm bảo 100% hồ sơ được trả trước và đúng hẹn. Sở chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đến nay, 100% các TTHC của Sở được tiếp nhận thông qua phần mềm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy CCHC, mang lại lợi ích cho tổ chức, công dân.