Tỉnh Quảng Trị: Đảm bảo dòng vốn phát triển kinh tế - xã hội

11:33:29 PM | 22/1/2019

Năm 2018, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo hướng đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương đi đôi với an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất - kinh doanh.Tính đến ngày 15/11/2018, tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 19.819 tỷ đồng, tăng 14,89% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 30.557 tỷ đồng, tăng 20,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó: dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 13.224 tỷ đồng, tăng 21,97% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng 43,28% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn đạt 17.333 tỷ đồng, tăng 12,83% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng 56,72% tổng dư nợ; nợ xấu chiếm 1,04% tổng dư nợ.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục được tập trung ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực đặc thù theo chủ trương của Chính phủ như: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao và nông nghiệp sạch. Trong đó một số chương trình tín dụng trọng điểm đã được tập trung chỉ đạo trong năm là: Cho vay Nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Cho vay huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Cho vay đối với các đối tượng chính sách qua Ngân hàng Chính sách xã hội...

Đặc biệt, một trong những chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp có sự lan tỏa nhanh nhất trong việc tiếp cận vốn tín dụng là Chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Ngành ngân hàng chủ động trong việc phối hợp cùng sở, ban ngành và địa phương chủ trì cùng các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp thông qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nhằm góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua Chương trình, ngân hàng và doanh nghiệp hiểu nhau hơn để tháo gỡ khó khăn trong cung - cầu vốn vay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể nắm bắt thông tin đầy đủ và nhanh hơn trong tiếp cận các gói sản phẩm tín dụng với mức lãi suất thấp. Đến ngày 15/11/2018, dư nợ cho vay các doanh nghiệp đạt 11.158 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,52% tổng dư nợ cho vay.

Năm 2019, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương và UBND tỉnh, ngành ngân hàng Quảng Trị tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt các công cụ điều hành, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thanh khoản, ổn định lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và lạm phát. Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường huy động vốn và mở rộng đầu tư tín dụng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Triển khai có hiệu quả chương trình cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu phát sinh; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về quản lý thị trường vàng, ngoại hối theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm túc các tồn tại sai phạm.