Ngành Tài chính Quảng Trị: Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước

11:50:14 PM | 22/1/2019

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ngành tài chính đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động phối hợp với các cấp các ngành để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, tổ chức điều hành công tác quản lý chi ngân sách theo đúng dự toán, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội và từ đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính năm 2018.

Ông Nguyễn Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm; chủ trì, phối hợp với với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất cơ quan có thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà đất; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát để điều chỉnh kịp thời đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của các dự án; theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường và đề xuất các biện pháp nhằm bình ổn giá cũng như tham mưu điều chỉnh các khoản phí, lệ phí, các khoản thu theo cơ chế giá dịch vụ sát với thực tế, chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện các cuộc thanh tra đúng quy định, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý tài chính - ngân sách…

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2017 là 2.502,309 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Trung ương, bằng 104% dự toán địa phương, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến ngày 30/10/2018, tổng thu NSNN trên địa bàn là 2.084 tỷ đồng/dự toán 2.597 tỷ đồng, đạt 80% dự toán địa phương và bằng 115% cùng kỳ năm 2017. Trong đó thu nội địa là 1.851 tỷ đồng/dự toán 2.295 tỷ đồng, đạt 81% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 116% cùng kỳ năm 2017. Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 233 tỷ đồng, đạt 77% dự toán và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách như mục tiêu đặt ra, Sở Tài chính xác định rõ quan điểm: muốn tăng thu ngân sách phải nâng cao nội lực của nền kinh tế, đặc biệt là dự báo khả năng thu ngân sách. Thời gian tới ngành tài chính chú ý nhiều hơn đến nhóm nhiệm vụ thu ngân sách; cơ cấu, sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng lại đội ngũ cán bộ để nâng cao năng lực dự báo, đổi mới tư duy và cách tiếp cận; gắn với nêu cao trách nhiệm của đảng viên và lãnh đạo quản lý.

Đồng thời, tham mưu về cơ chế chính sách, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết, chú trọng đến nuôi dưỡng nguồn thu; tham mưu về các loại phí tại cửa khẩu; cùng với các ngành, địa phương quan tâm đến các doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Trị, có cơ chế đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp tăng thu, giảm chi trên cơ sở giao ngân sách sát với thực tế, tạo tính chủ động cho từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cùng với ngành thuế và các ngành liên quan tích cực chống thất thu, nợ đọng thuế và quản lý tài sản công; đánh giá lại các công việc đã thực hiện cũng như các cuộc giao ban trong khối Tài chính để tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh