Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư

3:58:49 PM | 8/5/2019

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, thực hiện thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2019 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số thu của 4 tháng qua, thu nội địa đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán song mức tăng lại thấp hơn cùng kỳ năm 2018, chỉ đạt 14% thay vì 16% của năm trước.

Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 40 địa phương thu đạt trên 35% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 7 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018 với giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 65 USD/thùng (bằng giá dự toán), bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 37,3% kế hoạch, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018 trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán.

Cơ quan Hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhờ đó đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Về chi NSNN, tháng 4 cả nước chi ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng vẫn tiếp tục có thặng dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Tổng số đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Trong tháng 4/2019, Kho bạc Nhà nước cũng đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu, kết quả huy động là 7.451 tỷ đồng gồm các loại kỳ hạn 10 năm (2.690 tỷ đồng), 15 năm (4.350 tỷ đồng), 20 năm (211 tỷ đồng) và 30 năm (200 tỷ đồng).

Lũy kế đến thời điểm 26/4/2019, tổng khối lượng huy động đạt 83.919,5 tỷ đồng, đạt 27,34% kế hoạch được giao.

Lê Hiền