Mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7

9:56:44 AM | 30/5/2019

Tổng cục Hải quan sẽ mở rộng chương trình nộp thuế điện tử 24/7 để triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử cho các đối tượng là doanh nghiệp có nhu cầu nhờ cơ quan Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế.

Hiện nay đã có đủ cơ sở pháp lý khi triển khai nâng cấp, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7. Theo đó, khi doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế thì sẽ nhờ Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế. Theo quy định nộp thuế điện tử 24/7 lập lệnh tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, doanh nghiệp cần: Tự lập lệnh trên Cổng điện tử hải quan, doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo từng lô hàng do người khai lập lệnh.

Để thay đổi phương thức nộp thuế điện tử 24/7, doanh nghiệp cần thực hiện 2 bước: Nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát sinh nợ sang ngân hàng nơi doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ; Doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định.

Theo đó, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chuyển ngay số tiền phải thu sau khi doanh nghiệp khai báo tờ khai hải quan có phát sinh số tiền thuế phải nộp sang ngân hàng phối hợp thu, không trái với các quy định hiện hành. Việc xác thực nợ thuế phát sinh của từng doanh nghiệp: Căn cứ thông tin mã số thuế và chữ ký số của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Vì vậy, khi doanh nghiệp đã ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán tiền thuế thì Ngân hàng sẽ tự động thực hiện cắt tiền từ tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin nợ thuế của doanh nghiệp do cơ quan Hải quan chuyển.

Để xác định đối tượng doanh nghiệp tham gia chương trình nộp thuế mới này, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có lượng tờ khai lớn, giá trị nộp thuế lớn, có đủ khả năng về tài chính, đã uỷ quyền cho ngân hàng tự động trích nợ và được ngân hàng cho phép thấu chi để nộp thuế trong định mức cho phép.

Lê Hiền