Hoàn thiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

9:48:32 AM | 12/6/2019

Đó là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 39/NQ-CP - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, trong đó lưu ý giải pháp gia tăng sự kết nối, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục thu hút FDI công nghệ cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 - 2020 của cả nước, trong đó có kế hoạch cổ phần hóa của thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị xây dựng kế  hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2035 sau khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Ban, bộ, ngành, cơ quan liên quân chuẩn bị xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 -2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2035 phục vụ Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: baodautu.vn