Thúc đẩy tăng trưởng hoạt động tín dụng

2:37:14 PM | 12/8/2019

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về hoạt động tín dụng và tình hình kinh tế địa phương, Ngành ngân hàng đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phố biến các quy định pháp luật nhằm tránh rủi ro trong hoạt động đầu tư tín dụng.

Theo chia sẻ của ông Bùi Trung Thu, Giám đốc NHNN tỉnh Yên Bái: Năm 2019 ngành Ngân hàng phấn đấu mức tăng trưởng hoạt động tín dụng so với năm 2018 từ 14% trở lên, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng so với tổng dư nợ dưới 2%. Để thực hiện mục tiêu đó toàn ngành thực hiện nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam “Về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2019” và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019; tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm”. Ngành tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng đi cùng với tăng trưởng tín dụng có hiệu quả thực hiện tốt theo yêu cầu Chỉ thị số 05/CT – NHNN ngày 17/6/2018 của Thống đốc Ngân hàng NN Việt Nam về đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Vốn tín dụng ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ đối với tín dụng về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Mặt khác, ngành Ngân hàng chú trọng phát triển các dịch vụ tiện ích ngân hàng, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh (Quyết định số241/QĐ – TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 5/4/2019 của UBND tỉnh “Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái”).

Ngoài ra, ngành còn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh Ngân hàng, Quỹ TDND. Đồng thời theo dõi chấn chỉnh kịp thời các sai sót sau thanh tra, kiểm tra; xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ngành cũng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Cùng các cấp, các ngành đẩy lùi và hạn chế nạn tín dụng đen; đồng thời góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Để tăng tính hiệu quả đối với công tác quản lý Nhà nước, tránh rủi ro trong hoạt động đầu tư tín dụng, các dự án quan trọng tại địa phương. Ngành tổ chức triển khai, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm và chỉ đạo đến các chi nhánh ngân hàng, quỹ TDND chấp hành các quy định của pháp luật. Thường xuyên đổi mới lề lối làm việc, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ viên chưức, công chức trong ngành ngân hàng. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động ngân hàng để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về hoạt động ngân hàng. Với những giải pháp đó, đã đem lại kết quả khả quan: dư nợ tín dụng 5 tháng đầu năm tăng 7%, nợ xấu chiếm 0,67% so với tổng dư nợ. Ngành ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay, giúp tăng trưởng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.