Không ngừng đổi mới, kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

9:21:59 AM | 9/9/2019

Những năm gần đây, Bình Thuận luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế trong từng ngành và từng lĩnh vực có sự chuyển dịch tích cực. Trong thành công này có sự góp sức không nhỏ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trong vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối phân bổ nguồn lực hợp lý cũng như sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả. Xung quanh chủ đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. Minh Xuân thực hiện.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận có những nỗ lực đổi mới, kiến tạo gì để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng; phát huy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp?

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, DN của đội ngũ cán bộ - viên chức. Cụ thể Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC để giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân. Công khai rộng rãi địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến TTHC trên Trang tin điện tử của đơn vị và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh quy định trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Song song đó, việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN thông qua cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh về đào tạo, tư vấn, thông tin thị trường cũng luôn được chúng tôi quan tâm triển khai và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Định kỳ Sở Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp với các Sở ngành, địa phương để cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu và thách thức trong bối cảnh kinh tế cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế của các nhà đầu tư, DN đến nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh nhà.

Những giải pháp mang tính tăng tốc của ngành Kế hoạch và Đầu tư nhằm nâng cao năng lực, chất lượng quản lý điều hành và kịp thời giải quyết TTHC phục vụ tốt nhất cho DN; qua đó góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (Papi); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI)?

Đối với Chỉ số PCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND, Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh cũng như Nghị quyết 01/2017/NQ-CP ngày 6/1/2017, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định pháp luật về Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu; thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký DN để tiếp tục phát huy các mặt đạt được của Chỉ số gia nhập thị trường của DN.

Song song đó Sở tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021; triển khai Bộ chỉ số DDCI. Kịp thời cung cấp các thông tin về quy hoạch KT - XH, chính sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong Sở về tinh thần làm việc trách nhiệm, thái độ niềm nở với người dân, nhà đầu tư, DN đến tìm hiểu các thông tin liên quan và làm việc tại Sở.

Đối với Chỉ số DDCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm hỗ trợ DNNVV xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh và hiện Trung tâm đang đẩy mạnh triển khai.

Đối với Chỉ số PAPI, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn, sai sót trong giải quyết TTHC.

Để cải thiện Chỉ số Par Index, Sở tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên lĩnh vực đầu tư, đăng ký DN; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển KT - XH địa phương và cải thiện Chỉ số Par Index, Chỉ số PCI. Đề xuất xử lý, kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân có liên quan của các cơ quan, địa phương chậm phối hợp trong giải quyết TTHC trên lĩnh vực đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường, tiến độ thực hiện các thủ tục của DN.

Nhằm tăng tốc, bứt phá về đích, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Sở nói riêng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh nói chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Thứ nhất, Sở sẽ tham mưu định hướng huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát huy tốt nhất các lợi thế so sánh nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thứ hai, tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH đến năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, bức xúc theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn vốn khu vực kinh tế tư nhân và nguồn vốn khác; triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh công trình dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Thứ ba, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa  XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH đến năm 2025.

Thứ tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư các lĩnh vực: năng lượng sạch, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo. Chủ động mời gọi, lựa chọn những tập đoàn mạnh, nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư. Luôn hỗ trợ, sẵn sàng đối thoại trực tiếp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Thứ năm, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 1/8/2016, Kết luận số 371-KLTU ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 28/2/2017, Chương trình hành động số 2390/CTr-UBND ngày 7/7/2016,  Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện các chính sách, quy trình, loại bỏ các TTHC không phù hợp với pháp luật hiện hành để giảm phiền hà, giảm thời gian thực hiện và chi phí gia nhập thị trường của DN.

Trân trọng cảm ơn ông!