Thành phố Hải Phòng: Những đột phá ấn tượng

9:05:01 AM | 16/1/2020

Năm 2019, thành phố Hải Phòng có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tăng trưởng GRDP của thành phố trong năm đạt 16,68%, cao nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chia sẻ về những kết quả ấn tượng năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ngô Khuyến thực hiện.

Với chủ đề năm 2019: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, thành phố Hải Phòng đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành. Những nỗ lực này đã mang lại những kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2019 tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng cao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,68 % (kế hoạch tăng 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước (tốc độ tăng GDP cả nước đạt 6,8%), phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Xét về giá trị tuyệt đối, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, quy mô GRDP (theo giá so sánh) đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 170 nghìn tỷ đồng. Với mức tăng trưởng 16,5% của năm 2019 thì ước hết năm 2019 quy mô GRDP (theo giá so sánh) đã đạt 179.846 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2020, hoàn thành mục tiêu Đại hội trước 01 năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2% (kế hoạch tăng 22%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 15,77 tỷ USD, tăng 92,51% (kế hoạch tăng 23%). Vốn đầu tư toàn xã hội 152.960,5 tỷ đồng, tăng 39,69%, bằng 141,3% kế hoạch (kế hoạch 108.250 tỷ đồng). Sản lượng hàng qua cảng ước đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18,51%, bằng 100% kế hoạch (kế hoạch 129,2 triệu tấn). Thu hút khách du lịch ước đạt 9.078,2 nghìn lượt, tăng 16,39%, bằng 100% kế hoạch (kế hoạch 9.078 nghìn lượt).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 89.617,8 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ, bằng 129,3% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó: thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.000 tỷ đồng, tăng 27,55%, bằng 148,9% dự toán năm; thu ngân sách địa phương 29.617,8 tỷ đồng, tăng 7,63%, bằng 102,1% dự toán năm, riêng thu nội địa 27.000 tỷ đồng, tăng 8,97%, bằng 102,4% dự toán HĐND thành phố giao (dự toán năm 26.365 tỷ đồng).

Ông có thể cho biết những mục tiêu chính yếu, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2020?

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thông qua là: Duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế thành phố. Tiếp tục cải thiện tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề hành động năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, tập trung đầu tư 17 dự án trọng điểm và đề ra 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 16,5% so với năm 2019, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước (GDP cả nước năm 2020 được Quốc hội thông qua là khoảng 6,8%).

Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế thành phố.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để huy động các nguồn lực đầu tư vào thành phố; tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Ba là, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa - thể dục thể thao.

Bốn là, phát triển đô thị; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Sáu là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác đối ngoại và liên kết vùng.

Triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hải Phòng đang thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nào?

Nghị quyết số 45-NQ/TW đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững”.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, thành phố đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW kịp thời, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao xây dựng Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thu ngân sách để xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Hai là, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược

Ba là, phát triển nền công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững.

Bốn là, phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistics, du lịch.

Năm là, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thủy sản và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, phát triển đô thị theo định hướng hiện đại, thông minh.

Bảy là, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng bảo đảm sự phát triển bền vững.

Tám là, phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát triển đa dạng, toàn diện các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt trong ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế.

Chín là, phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành trung tâm giáo dục đại học của vùng duyên hải Bắc Bộ; đến năm 2030 trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Mười là, xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

Mười một là, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”. Các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn và dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mười hai là, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trước hết, trong năm 2020, thành phố sẽ tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao, đặt trong mối tương quan hợp lý với các thành phố lớn khác trong cả nước.

Trân trọng cảm ơn ông!