Khóa đào tạo “Hướng dẫn Lập, phân tích và kiểm toán báo cáo tài chính"

10:56:02 AM | 4/4/2011

Báo cáo tài chính là phương pháp thể hiện và truyền tải thông tin kế toán đến người ra quyết định kinh tế. Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu giá trị. Đó chính là những tài liệu chứng nhận thành công hay thất bại trong quản lý và đưa ra những dấu hiệu báo trước sự thuận lợi và những khó khăn trong tương lai của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, ý nghĩa của việc lập, phân tích và kiểm toán báo cáo tài chính vô cùng quan trọng, thông qua đó giúp nguời sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai để đề ra các quyết định kinh tế chính xác.

Xuất phát từ thực tế đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình đào tạo: “HƯỚNG DẪN LẬP, PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ”

Với đội ngũ chuyên gia thuộc Kiểm toán nhà nước, Học viện tài chính và các chuyên gia kinh tế cao cấp, chúng tôi sẽ tập trung phân tích vào 4 chuyên đề chính sau :

· Chuyên đề 1: Bản chất, chức năng và các quan hệ Tài chính chủ đạo của Doanh Nghiệp

· Chuyên đề 2: Nguyên tắc và phương pháp lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp

· Chuyên đề 3: Phân tích (đọc) báo cáo tài chính

· Chuyên đề 4: Kiểm toán báo cáo tài chính, những sai sót thường gặp

Giảng viên:

1. Ông PGS.TS Nguyễn Đình Hựu - Ủy viên hội đồng quốc gia về Kế toán, Chủ nhiệm khoa Kê toán – Kiểm toán Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

2.Bà.Th.s Nguyễn Thị Mến Thương-Vụ chế độ& kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước

3. Ông TS.Vũ Công Ty- Trưởng khoa tài chính doanh nghiệp, Học viện tài chính.

Xin gửi kèm theo đây nội dung chương trình học và phiếu đăng ký tham dự.

· Nội dung chương trình học (tải về)

· Phiếu đăng ký (tải về)

VBF