Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
HẢI DƯƠNG
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Huyện Thanh Miện: Khởi sắc từng ngày
9:53:55 AM | 14/7/2017
Tiềm năng đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào cùng sự phát triển hệ thống giao thông những năm gần đây đang mở ra nhiều cơ hội để huyện Thanh Miện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Để nắm bắt thời cơ, huyện đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các cấp ngành nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, dự án sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Xung quanh vấn đề này, ông Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum.

Xin ông cho biết một số chỉ tiêu phát triển kinh tế nổi bật năm 2017 và để thực hiện các mục tiêu đó, huyện đang tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào?


Năm 2016, huyện Thanh Miện đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển KT-XH và đạt được những kết quả đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 1.065 tỷ đồng (giá 2010), tăng 14,9% so năm 2015; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 1.496 tỷ đồng, tăng 13,3%; sản xuất nông nghiệp duy trì được tốc độ phát triển chung của tỉnh với tổng sản lượng lương thực đạt 80.397 tấn, giá trị sản xuất đạt 1.172,5 tỷ đồng; trong đó đã chuyển trên 400 ha lúa sang các loại cây rau màu thực phẩm, ăn quả và dược liệu. Cùng với hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đạt 93 tỷ đồng, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều khởi sắc: tổng vốn huy động 2.960 tỷ đồng, dư nợ cho vay 1.804 tỷ đồng. Trong năm 2016, Thanh Miện cũng thu hút được 03 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với số vốn 100 triệu USD, diện tích 69 ha.
Cho đến nay, trên địa bàn có 297 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 750 tỷ đồng, tạo việc làm cho 24.000 lao động, trong đó, có 279 doanh nghiệp đang hoạt động.

Từ kết quả đạt được trong năm 2016, Thanh Miện đặt chỉ tiêu năm 2017 gồm: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng trên 2%, chuyển đổi 500 ha lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,8%, xây dựng tăng 14,9%, dịch vụ tăng 13,5%; tạo điều kiện việc làm mới cho trên 500 lao động; đào tạo dạy nghề cho 600 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1%-2%…

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, huyện đã và đang triển khai đồng bộ gồm 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, tập trung vào:

1-Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi quan trọng; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án.

2- Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

3-Từng bước mở rộng sản xuất tại các cơ sở công nghiệp hiện có; giữ vững chất lượng của các làng, khu dân cư, gia đình văn hóa; thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa, đầu tư xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, lịch sử...gắn với phát triển du lịch.

4-Triển khai đồng bộ các chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao hiệu quả chương trình giải quyết việc làm.

5-Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

Ngay từ đầu năm 2017, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch và triển khai quyết liệt, đồng thời thường xuyên đôn đốc, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả để bổ sung giải pháp phù hợp…Với việc tập trung trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu, Thanh Miện sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Những năm gần đây, Thanh Miện chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM và đạt được kết quả đáng kể. Một vài nhận định của ông xung quanh vấn đề này?

Cho đến nay, Thanh Miện vẫn có trên 70% dân số sống bằng nông nghiệp nên huyện đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Huyện uỷ, UBDN huyện đã ban hành các đề án, kế hoạch như: “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, giá trị kinh tế cao giai đoạn 2015- 2020”; “Phát triển chăn nuôi - thuỷ sản tập trung theo hướng công nghiệp - bán công nghiệp giai đoạn 2015- 2020”… Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giá trị sản phẩm thu hoạch mỗi ha tăng từ 86 triệu đồng năm 2010 lên 120 triệu đồng năm 2016.

Điển hình trong lĩnh vực trồng trọt, huyện đã tích cực chỉ đạo thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa nhằm xóa bỏ những mảnh ruộng nhỏ lẻ, manh mún, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất, sức lao động, tăng tỷ trọng của cơ cấu ngành dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hoá đã đạt 98% trong khâu làm đất, 100% khâu tưới, trên 80% khâu gặt… Cùng với việc chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng chuyên canh cây rau màu, huyện còn khuyến khích việc đầu tư hệ thống tưới nước tiên tiến, với quy mô 170 ha, góp phần mang lại hiệu quả 500- 600 triệu đồng/ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, Thanh Miện đã tích cực khuyến cáo các hộ dân đưa các loài vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phát triển chăn nuôi, thuỷ sản theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh.

Huyện cũng đã tích cực cải thiện môi trường đầu tư, vận động và tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc lựa chọn địa điểm, quy hoạch vùng sản xuất cho doanh nghiệp thuê đất lâu dài để xây dựng các vùng chuyên canh rau màu, xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các nhà máy bảo quản, sơ chế nông sản…

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được của Thanh Miện trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng?

Những năm qua, huyện luôn quan tâm, chú trọng tới công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng và đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước được tăng cường, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách tài chính công trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác thể chế hóa để ban hành và tham mưu ban hành các văn bản được thực hiện cơ bản kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Cơ chế một cửa tại các đơn vị đã có sự đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục trong mọi lĩnh vực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được đầu tư cơ bản tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thanh Miện xác định cải cách hành chính trong thu hút đầu tư là một trong những giải pháp quan trọng để tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chính sách, cơ chế bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án. Trong năm 2016, đầu năm 2017, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đền bù, giải phóng mặt bằng trên 30 ha, giúp các doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà xưởng phục vụ sản xuất đúng tiến độ…

Trong quá chỉ đạo, điều hành, chính quyền huyện luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn.
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của HẢI DƯƠNG
Huyện Bình Giang: Đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị (14/7/2017)
Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Thứ: Đồng hành phát triển cùng các thành viên (14/7/2017)
Ngành giao thông vận tải Hải Dương Nâng cao hiệu quả hoạt động (14/7/2017)
Huyện Kinh Môn: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (4/9/2015)
Agribank Hải Dương: “Bà đỡ của ngành nông nghiệp Hải Dương” (4/9/2015)
Huyện Thanh Hà: Lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng (4/9/2015)
Thị xã Chí Linh: Phấn đấu xứng tầm đô thị loại III (4/9/2015)
Huyện Nam Sách: Kinh tế liên tục tăng trưởng (4/9/2015)
Xây dựng thành phố Hải Dương văn minh, hiện đại (4/9/2015)
Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển bền vững (4/9/2015)
Huyện Thanh Hà: Khai thác các thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp (3/6/2014)
Huyện Nam Sách: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới (2/6/2014)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Belarus
Diễn đàn giao lưu thương mại Việt Nam- Trung Đông 2018
Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn quốc, Hà Nội, 16/05/2018
Diễn đàn Kỹ thuật số Á - Âu tại thành phố Minsk - CH Belarus từ ngày 15-16/5/2018
Hội nghị Cảng biển Quốc tế được tổ chức tại Baku - Azerbaijan từ ngày 8-11/5/2018
Khóa đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Đình Lập: Phát huy thế mạnh nông lâm nghiệp trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Na Chi Lăng: Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường [ LẠNG SƠN ]
Tràng Định: Năng động, đổi mới trong phát triển kinh tế [ LẠNG SƠN ]
Huyện Bắc Sơn: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với phát triển du lịch [ LẠNG SƠN ]
Văn Lãng: Khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững [ LẠNG SƠN ]
Cao Lộc: Vùng kinh tế động lực của Lạng Sơn [ LẠNG SƠN ]
“Xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát triển theo định hướng ứng dụng, tiên tiến và chuẩn quốc tế” [ BÌNH DƯƠNG ]
“Thỏa ước mơ nghề nghiệp cho người học - Đồng hành cùng thành công doanh nghiệp” [ BÌNH DƯƠNG ]
Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng: Vươn dài cánh sóng [ SÓC TRĂNG ]
Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng: Điểm đến tin cậy của bệnh nhân [ SÓC TRĂNG ]
 
Trien Lam ICT
Coca cola
1AAAA
http://vietnam-ete.com/
Tổng công ty 36
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Dien luc VN EVN
Tập đoàn Videc
Cty Thái Bình
Bitis
Vingroup
FLC
Quates 3
Buhler
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông