Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
LAI CHÂU
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Cục Thuế Lai Châu: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
10:04:15 AM | 18/12/2017
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, các doanh nghiệp chủ yếu là siêu nhỏ và nhỏ lại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Vượt qua những thách thức, ngành thuế địa phương đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lai Châu. Duy Anh thực hiện.

Một vài nhận định của ông về việc thực hiện các chỉ tiêu nổi bật của Cục Thuế Lai Châu năm 2017? Trong phiên họp ngày 6-7/11/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã thống nhất Sở Tài chính, Cục Thuế giao thu ngân sách năm 2018 là 1.950 tỷ đồng. Ông có chia sẻ gì về con số này?


Trong năm 2016, Cục Thuế tỉnh đã thu nộp ngân sách 1.870 tỷ đồng, đạt 132,3% dự toán Bộ Tài chính giao, 124,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 186,8% so năm 2015; trong đó có 14/17 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 121,8%, thu ngoài quốc doanh đạt 115,5%, thuế bảo vệ môi trường đạt 127,3%, thu tiền sử dụng đất đạt 473,8%, thu phí-lệ phí đạt 548,6%...

Năm 2017, Cục Thuế Lai Châu được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao dự toán thu 1.710 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 1.750 tỷ đồng và đến ngày 15/11/2017 đã thu nộp 1.664 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch Bộ Tài chính, 95,1% Kế hoạch HĐND và bằng 99,9% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa do ngành Thuế đảm nhận 1.659 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 96,2% kế hoạch tỉnh giao và 100,8% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu hoàn thành cao như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 196,5%, thu tiền sử dụng đất 228,9%, thu tiền thuê đất 176% kế hoạch, thu phí-lệ phí 376%,... Dự báo năm 2017, Cục Thuế tỉnh sẽ thu nộp ngân sách 1.950 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch Bộ Tài chính giao, 111,4% HĐND tỉnh giao và 104,5% so với năm 2016.

Để đạt được kết quả trên trước hết do ngành Thuế đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) tiếp cận thông tin, dễ dàng nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách thuế mới cũng như các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký, kê khai thuế; chủ động đôn đốc NNT thực hiện tốt công tác khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, tạo sự chủ động, tự giác trong của NNT. Cho đến nay, việc kê khai qua mạng đã đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ khai thuế; có 100% doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử. Ngành thuế cũng tích cực tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy trình, đồng thời tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế kết hợp với kiểm tra giá nhằm chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, Cục còn áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, truy thu số nợ đọng cũ...

Từ kết quả đó, ngày 03/10/2017 Bộ Tài chính có thông báo số 13221/BTC-TCT giao Cục Thuế Lai Châu năm 2018 thu 1.706 tỷ đồng, bằng 99,7% so kế hoạch năm 2017; UBND tỉnh Lai Châu giao thu 1.950 tỷ đồng, tăng 11,4% so kế hoạch năm 2017. Nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 rất nặng nề song ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông đánh giá thế nào về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình kê khai nộp thuế của Cục Thuế Lai Châu trong những năm gần đây?

Trong những năm qua, Cục Thuế Lai Châu đã quán triệt và đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, giảm giờ kê khai, nộp thuế cho NNT theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, Cục đã tập trung rà soát, loại bỏ, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC nhằm tạo sự thông thoáng cho NNT; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý thu thuế; giảm hệ thống mẫu biểu, hồ sơ phải kê khai; đồng thời đẩy mạnh triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian kê khai và nộp thuế, như: Giảm tần suất kê khai thuế giá trị gia tăng từ 12 lần xuống 4 lần/năm đối với doanh nghiệp có vốn dưới 50 tỷ, bỏ quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ 05 lần xuống 01 lần/năm,... Cho đến nay, số giờ thực hiện các thủ tục về thuế đã giảm còn 117 giờ/năm, giảm 54 giờ so với 2015.

Để triển khai chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 424/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh) và chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (theo QĐ 935/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 UBND tỉnh), Cục Thuế đã tham mưu thực hiện những giải pháp nào?

Để đồng hành với các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ngành thuế đang tích cực tham mưu thực hiện nhiều hướng đi và giải pháp như:

1. Công tác quản lý thuế minh bạch, chuyên nghiệp và theo chức năng quy định.

2. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đối với NNT.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, TTHC thuế đơn giản dễ thực hiện và có tính khoa học; giải quyết kịp thời chính sách miễn giảm, tạm gia hạn, giãn, hoãn nộp thuế theo quy định chính sách về thuê đất, nợ thuế trong xây dựng cơ bản...

4. Đối với doanh nghiệp, công tác thanh tra, kiểm tra thuế chỉ thực hiện tối đa 01 lần/năm, tránh trùng lắp chồng chéo; thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

5. Gắn hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách TTHC.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

7. Bảo vệ chính trị nội bộ gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức.

Ngày 28/2/2017, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cục Thuế đang triển khai những giải pháp, hoạt động nào nhằm tiếp tục cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp?

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế: Mục tiêu đến năm 2020 thời gian nộp thuế tối đa giảm xuống còn 110 giờ/năm. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Cục Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp gồm:

- Hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách TTHC, rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ với ngân sách.

- Công khai, tuân thủ nghiêm ngặt bộ TTHC thuế; nghiêm cấm mọi trường hợp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung các hồ sơ ngoài quy định

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử, chuẩn bị thực hiện phương thức thanh toán lệ phí trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa ngành thuế với hệ thống kho bạc, hải quan, tài chính và ngân hàng để hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thủ tục và thời gian nộp thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp: Công khai số điện thoại hỗ trợ, đang triển khai chuẩn bị tập huấn tặng phần mềm kế toán cho những doanh nghiệp mới thành lập...

Ngoài ra, ngành thuế đang tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công chức thuế, nhất là kỹ năng khai thác vận hành, phân tích thông tin dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách hàng năm của Cục Thuế tỉnh Lai Châu có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Xăng dầu Lai Châu. Năm 2016, Công ty đã nộp ngân sách 90,46 tỷ đồng gồm: thuế bảo vệ môi trường 82,7 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 7 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 762 triệu đồng,... Năm 2017, Công ty được giao chỉ tiêu nộp thuế, phí các loại là 93,1 tỷ đồng và đến ngày 20/11/2017 đã nộp được 93,52 tỷ đồng.

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của LAI CHÂU
Than Uyên: Khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển kinh tế bền vững (25/4/2016)
Tam Đường: Đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch (25/4/2016)
Huyện Mường Tè: Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (31/3/2015)
Huyện Tam Đường: Nhiều chuyển biến tích cực (31/3/2015)
Huyện Nậm Nhùn: “Thay da đổi thịt” từng ngày (31/3/2015)
Huyện Than Uyên: Nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế (31/3/2015)
Ngành Xây dựng Lai Châu: Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng (31/3/2015)
Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu: Địa chỉ đào tạo uy tín (31/3/2015)
“Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội là phải tìm dân mà đến” (30/3/2015)
Huyện Mường Ảng: Xây dựng thương hiệu cà phê Mường Ảng (30/3/2015)
Ngành GTVT Lai Châu: Mở đường phát triển (22/10/2012)
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu: Đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội (19/10/2012)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
Tong cuc Dlich
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông