BÌNH DƯƠNG

Gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ

9:43:42 AM | 5/1/2012

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp thời gian qua đã tạo ra nhiều đột phá trong phát triển nông nghiệp của Bình Dương, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao và ổn định thu nhập cho người nông dân. Phát huy những thành quả đạt được, Bình Dương tiếp tục triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2011-2015 nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại ứng dụng kỹ thuật cao, sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao.

Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 77 - CTHĐ/TU ngày 15/10/2008 của Tỉnh ủy, đặc biệt là triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ trọng trồng trọt chiếm khoảng 70,6%, chăn nuôi chiếm 29,4% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,7%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 58,5 triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị và hiệu quả cao, từng bước giảm dần tỷ trọng trồng trọt và tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Đến cuối năm 2010, tỷ trọng trồng trọt – chăn nuôi tương ứng là 79% - 29%. Cây công nghiệp lâu năm tiếp tục khẳng định là cây thế mạnh của tỉnh với tổng diện tích đến cuối năm 2010 là 133.706ha, tăng 9,7% so với năm 2006.

Bên cạnh đó, trình độ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp càng được nâng cao, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Tỷ lệ sử dụng giống mới trên các loại cây trồng, vật nuôi chính của tỉnh đạt từ 70%-100%, năng suất tăng từ 5-10%, chất lượng nông sản ngày càng nâng cao; 100% diện tích đất canh tác cây lâu năm được cơ giới hóa trong khâu làm đất, chăm sóc và 80% trang trại chăn nuôi đã đầu tư hệ thống làm mát và sưởi ấm chuồng trại, hệ thống máng ăn, muống uống tự động; 53% đàn gia cầm và 15% đàn heo được nuôi theo quy trình ứng dụng công nghệ cao, mang lại năng suất và giá trị cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, một số chương trình, dự án đã được tỉnh triển khai thực hiện ở các trang trại và nông hộ như: Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái, Hiếu Liêm, Tân Hiệp, Phước Sang; dự án phát triển nông nghiệp đô thị vùng ven suối Cái (Tân Uyên); dự án phát triển vùng cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng); chương trình phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và bảo vệ môi trường ở phía Bắc tỉnh Bình Dương…

Hướng tới nâng cao khả năng cạnh tranh

Tiếp nối thành công của Chương trình hành động số 77, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại ứng dụng kỹ thuật cao, sản xuất hàng hóa, có khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, qua đó khai thác tối đa, hiệu quả đất nông nghiệp ở các vùng ven đô và đất chưa sử dụng trong đô thị. Cụ thể đến năm 2015, Bình Dương phấn đấu diện tích đất nông nghiệp còn khoảng 70% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh; giá trị sản lượng bình quân/ha canh tác/năm đạt 70-80 triệu đồng; nông nghiệp công nghệ cao giá trị bình quân /ha canh tác/năm đạt 150-200 triệu đồng. Hướng đến hình thành 1.000 ha các khu nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng nông nghiệp đô thị, 300 ha vùng rau an toàn, hoa, cây cảnh, 1.500 ha cây ăn quả đặc sản; hình thành vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tỉnh cũng xây dựng và triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2011-2015 như Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái (411,7 ha), Hiếu Liêm (89,95 ha), Tân Hiệp và Phước Sang (471 ha)...

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương Lê Văn Rum nhấn mạnh: “Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến là xu thế tất yếu và phù hợp với thực tế phát triển của Bình Dương. Chương trình được xây dựng và việc thực hiện thành công sẽ đem lại giá trị cao cho nông nghiệp Bình Dương, giải quyết tốt việc làm và tạo ra nguồn thu nhập cao cho nông dân Bình Dương”.

Viết Đông