HOÀ BÌNH

Tín dụng chính sách: Kênh xóa đói giảm nghèo bền vững tại Hòa Bình

10:50:02 AM | 1/4/2015

Với việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình đã có những đóng góp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với mạng lưới giao dịch tại 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, trong năm 2014, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách của Chi nhánh đạt 1.863 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, yếu tố chất lượng tín dụng của Chi nhánh rất được chú trọng và đảm bảo, năm 2014, tỉ lệ nợ quá hạn ở mức 0,31%.

Đạt được những kết quả trên, theo nhận định của ông Vũ Đình Đoài, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoà Bình thì phải kể đến sự phối hợp hiệu quả giữa đơn vị với các Sở, ngành và chính quyền các địa phương trong công tác triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Theo đó, Chi nhánh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình tín dụng nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư vốn. Để đáp ứng nguồn vốn và thực hiện đầu tư đúng đối tượng, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với ngành Lao động Thương binh -Xã hội nhằm xác định các đối tượng vay vốn đảm bảo đúng, trúng và hiệu quả. Ngoài ra, trong các chương trình tín dụng có tính đặc thù, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao và đảm bảo hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách.

Năm 2014, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ gia đình trong tỉnh Hòa Bình có vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, từ đó làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 104 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện về đời sống, mạnh dạn đầu tư vay vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, góp phần đưa 6 nghìn hộ nghèo thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, nguồn tín dụng chính sách trên đã tạo việc làm mới cho 1.150 lao động, giúp hơn 14 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trong đó có gần 2 nghìn HSSV đã tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định; xây dựng trên 10 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần cải thiện sức khỏe cho người dân. Đã có trên 2 nghìn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn phục vụ sản xuất.

Những kết quả tích cực mà các chương trình tín dụng chính sách đem lại tại Hòa Bình đã từng bước hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.