HOÀ BÌNH

Ngành Thuế Hòa Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

11:40:54 AM | 1/4/2015

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng năm 2014, Hòa Bình vẫn đạt mức tổng thu ngân sách trên 2 nghìn tỉ đồng, đạt 118% dự toán Chính phủ giao và bằng 109% so với năm 2013. Để có được những kết quả đó, Cục Thuế Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.


Trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, những năm gần đây ngành thuế Hòa Bình đã tập trung triển khai Kế hoạch cải cách hệ thống thuế và các đề án triển khai thực hiện theo Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, ngành Thuế Hòa Bình đã bám sát và thực hiện tốt các thể chế chính sách liên quan, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 271/330 thủ tục, trong đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung 261 thủ tục, thay thế 06 thủ tục và bãi bỏ, hủy bỏ 04 thủ tục. Bên cạnh đó,  đẩy mạnh triển khai các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế bằng việc áp dụng công nghệ thông tin. Đến nay, Cục Thuế đã triển khai cho 1.677 doanh nghiệp đăng kí kê khai thuế qua mạng, đạt 100% số doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, ngành Thuế Hòa Bình đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và công tác tổ chức cán bộ cũng được ngành Thuế Hòa Bình chú trọng  triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, hải quan, đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương, Cục Thuế Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế. Cụ thể, trong việc triển khai công tác khai thuế qua mạng đã rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm ngay trong năm 2014 (thấp hơn mức bình quân 171 giờ/năm của ASEAN-6), phấn đấu trong năm 2015 rút ngắn thời gian nộp thuế còn 121,5 giờ/năm.

Văn Hồng Quý