HOÀ BÌNH

Huyện Lương Sơn: Ổn định phát triển kinh tế, xã hội

3:03:09 PM | 1/4/2015

Tuy là một huyện miền núi song Lương Sơn lại có địa thế tương đối thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhờ ở vị trí tiếp giáp với đồng bằng sông Hồng, lại có nguồn tài nguyên đất đai khá màu mỡ và đa dạng, thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi và hình thành nền nông nghiệp hàng hoá. Năm 2014, dù chịu ảnh hưởng của khó khăn chung của nền kinh tế nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp chính quyền và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, xã hội.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2014, huyện Lương Sơn vượt kế hoạch và tăng so với năm trước. Cụ thể sản lượng lương thực đạt 35,7 nghìn tấn, bằng 102,3% kế hoạch cả năm và bằng 100,6% so với năm 2013. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá cố định năm 2010) là 1.547 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm và bằng 105% so với năm 2013. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, toàn huyện hiện có 727 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Dù năm 2014 còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước đạt trên 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và bằng 115% so với năm 2013.

Về hoạt động thương mại, dịch vụ, năm 2014 tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tính theo giá cố định năm 2010) ước đạt1.881 tỷ đồng, đạt 102,6 kế hoạch và bằng 118% so với năm 2013. Lượng khách du lịch trong nước và ngoài nước đạt 95 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 96,2 tỷ đồng, tăng 5,2 tỷ đồng so với năm 2013. Với những kết quả đó, năm 2014 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn đạt 90 tỷ đồng, bằng 120 dự toán. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn huyện ước đạt 577,4 tỷ đồng, tăng 56,4 tỷ đồng so với năm 2013, tổng dư nợ cho vay 752,7  tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2014, trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lương Sơn đã huy động được 151.022 triệu đồng thực hiện, trong đó vốn trực tiếp cho chương trình NTM trên 15.463 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 105.025 triệu đồng, vốn tín dụng 10,3  tỉ đồng, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp 20.157 triệu đồng. Qua đánh giá, hết năm 2014, bình quân các xã đạt 10,9 tiêu chí/xã, số tiêu chí bình quân tăng 1,58 tiêu chí/xã so với năm 2013.

Trong năm 2015, huyện Lương Sơn xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Phát triển nông nghiệp thưo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm với trình độ thâm canh cao, tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng đầu tư các dự án có hiệu quả, các công trình hạ tầng quan trọng. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển khoa học công nghệ ứng dụng, chú trọng bảo vệ môi trường. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 14%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 106 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,75%.

Quang Vân