NAM ĐỊNH

Ngành Tài nguyên Môi trường Nam Định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

2:10:19 PM | 18/8/2016

Trong những năm vừa qua ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính và xác định việc cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thu hút đầu tư và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được giao. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Minh Lượng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nam Định. Duy Bình – Thực hiện.

Xin ông cho biết quá trình triển khai, kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trong những năm qua?

Trong những năm vừa qua ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định rất chú trọng đến công tác cải cách hành chính và xác định việc cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thu hút đầu tư và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được giao. Mục tiêu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:


Tham mưu UBND tỉnh ban hành, công bố các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; tổ chức công khai các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia thực hiện các TTHC công của Sở;


Tham mưu hoàn chỉnh việc ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cụ thể hóa các văn bản, quy định của Trung ương, tạo sự đồng bộ về chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tổ chức thực hiện tốt và vận hành một cách thông suốt, hiệu quả.
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, xem công tác CCHC là nhiệm vụ để đánh giá năng lực lãnh đạo quản lý của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.


Căn cứ vào Quyết định, các chương trình, Đề án Đơn giản hoá TTHC, CCHC của Trung ương, của tỉnh. Theo đó Sở chú trọng ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và các kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để tổ chức thực hiện.


Đối với thủ tục hành chính về đất đai: Năm 2013, sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Bộ TN&MT đã ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai; Căn cứ bộ thủ tục này, tháng 7/2015 Sở TN&MT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố 3 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố. Cụ thể: Quyết định số 1271/QĐ-UBND “về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường” và Quyết định số 1272/QĐ-UBND “về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện” và Quyết định 1273 /QĐ-UBND “về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã”;

Đối với Bộ TTHC về bảo vệ môi trường: theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2015. Sở đang phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện bộ thủ tục hành chính về môi trường để trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố trước ngày 31/8/2016.

Đối với Bộ TTHC về tài nguyên nước, khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010, Luật tài nguyên nước năm 2012. Hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện bộ thủ tục hành chính về tài nguyên nước, khoáng sản trình UBND tỉnh công bố.

Từ năm 2008 đến nay Sở đã bố trí 01 công chức trực tại Bộ phận hành chính một cửa để tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính đối với tổ chức, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Khoáng sản, tài nguyên nước theo giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.


Tại Bộ phận hành chính một cửa đã công khai các TTHC; công khai phí và lệ phí để thực hiện các thủ tục trên theo Nghị Quyết của HĐND tỉnh, các văn bản QPPL của cơ quan Trung ương; Công khai số điện thoại của Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của cơ quan tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa;


Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm các quy trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ TTHC kèm theo phiếu giao việc của Giám đốc sở, phải rà soát, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để tham mưu cho Lãnh đạo Sở thẩm định trong thời gian quy định; đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định phải soạn văn bản trả lại hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ (chỉ được phép hướng dẫn bổ sung 01 lần); trong giải quyết TTHC phải đảm bảo quy định của Sở về thời gian tối đa cho từng khâu công việc, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân phải giải quyết.

Năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2016  trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở và Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. Do vậy, số lượng hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở  tại đơn vị có sự gia tăng đột biến do phải giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân đồng thời lại phải sắp xếp tổ chức bộ máy VPĐKĐĐ, tập huấn chuyên môn… Sở đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn về chuyên môn thực hiện các TTHC; ban hành công văn hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC giữa Sở, Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ theo đó hồ sơ TTHC được luân chuyển bằng phần mềm Isoonline của sở và phần mềm chuyên dùng do Bộ TN&MT ban hành đã rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC. Nhất là đối với TTHC về đăng ký giao dịch đảm bảo đã được thực hiện tiếp nhận và trae kết quả trong ngày.


Nhìn chung, công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC thực hiện tốt; hồ sơ TTHC đảm bảo thực hiện nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn cao; tác phong làm việc của công chức trực tại TT GDHC một cửa nghiêm túc, đúng mực.


Xin ông cho biết đối với chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất nói riêng để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì ngành Tài nguyên và Môi trường đã có những hành động cụ thể như thế nào?

Ngày 31/03/2016, tại Hà Nội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2015. Theo công bố thì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 của tỉnh Nam Định tăng 16 bậc so với năm 2014, với số điểm 59,62, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số tiếp cận đất đai ở mức khá, đạt 6.32 điểm đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2015 của Bộ Nội vụ được công bố cho thấy trong số 06 dịch vụ được tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức thì dịch vụ về cấp GCNQSDĐ, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đánh giá thấp nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và cải thiện nâng cao chỉ số SIPAS, CPI; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần tiếp tục giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ngành Tài nguyên Môi trường đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính của Sở; rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) loại bỏ những thủ tục chồng chéo; loại bỏ các thủ tục không đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC;

Giải quyết nhanh, gọn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện nhanh, gọn, chính xác công tác giao dịch đảm bảo về đất đai, tài sản gắn liền với đất; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất cho thuê đất đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, kết luận đối với các dự án đầu tư đã được giao, cho thuê đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn các các huyện, thành phố.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các đơn vị lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản đảm bảo nguyên tắc đối với một doanh nghiệp trong 1 năm Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần cho tất cả các nội dung về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết xử lý đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy trình, quy phạm nghiệp vụ, vi phạm chính sách pháp luật hoặc có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC.

Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận đất đai; tăng cường đối thoại với cơ quan, tổ chức, cá nhân để giải đáp vướng mắc, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Ngoài ra các nhiệm vụ trên Sở đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn:

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về chính sách pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch Bảo vệ môi trường, Quy hoạch Tài nguyên nước, quy hoạch khoáng sản khi doanh nghiệp có nhu cầu;

Công khai các đề án quy hoạch trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản trên Website của tỉnh, của Sở TN&MT để tổ chức, cá nhân biết, giám sát thực hiện.

Đồng thời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2015, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 462 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 449 hồ sơ, số hồ sơ chưa đến hạn 13 hồ sơ; số hồ sơ chậm giải quyết theo quy định 0 lượt. Năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2016  trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở và Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. Do vậy, số lượng hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở  tại đơn vị có sự gia tăng đột biến do phải giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân đồng thời lại phải sắp xếp tổ chức bộ máy VPĐKĐĐ, tập huấn chuyên môn… Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại đơn vị là 3.655 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết được 3.143 hồ sơ TTHC; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 3.136 hồ sơ; còn 512 hồ sơ chưa đến hạn. Tỷ lệ số hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 86%.