VĨNH PHÚC

Dấu ấn trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

2:59:46 PM | 26/12/2016

Từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, tăng trưởng kinh tế cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, giữ vai trò là nền tảng của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội đã tạo ra một áp lực lớn đến môi trường và sự phát triển bền vững tỉnh Vĩnh Phúc.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc của cộng đồng dân cư, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sở đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được Chính phủ, Bộ TN&MT; UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Sở TN&MT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Đặc biệt, luôn làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các cơ chế chính sách, nhất là các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khoáng sản… phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Về quản lý đất đai, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản QPPL nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như: làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thành 2 kỳ quy hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt giai đoạn 1997-2010, và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả quỹ đất của tỉnh, Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)theo Nghị quyết 30/NQ-QH của Quốc hội.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được trên 88% về chủ sử dụng và diện tích đất cần phải cấp giấy chứng nhận; 9/9 huyện thị với 137/137 xã được đo đạc, 100% đơn vị hành chính các cấp đã có hồ sơ địa giới hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở còn thực hiện công tác tham mưu với UBND tỉnh công tác chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, thuê đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước đi vào nền nếp. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT trong cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả. Nhằm cụ thể hóa pháp luật về BVMT, ngành TN&MT chủ động tham mưu nhiều cơ chế, chính sách, chương trình hành động về BVMT hướng tới mục tiêu “Thành phố Xanh”. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về BVMT luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở TN&TM phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BVMT và tài nguyên thiên nhiên như tổ chức các lớp tập huấn, ra quân vệ sinh môi trường, các cuộc thi về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường...