VĨNH PHÚC

Ngành Thuế Vĩnh Phúc: Tăng cường triển khai cải cách thủ tục hành chính

3:14:43 PM | 4/3/2019

 
Những năm gần đây ngành thuế Vĩnh Phúc đã triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành hành chính và hiện đại hóa ngành thuế theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục thuế và đã đạt được những kết quả rõ nét, đảm bảo minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cục Thuế đã kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch về cải cách quản lý thuế để triển khai thực hiện chi tiết trong toàn ngành thuế Vĩnh Phúc.

Cục Thuế luôn chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính dự thảo ban hành. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, những vướng mắc khó khăn khi thực hiện chính sách cũng như giải quyết các thủ tục hồ sơ cho người nộp thuế để có ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉnh lý kịp thời; công khai kịp thời các thủ tục hành chính thuế mới được ban hành sửa đổi bổ sung, tăng cường đối thoại với người nộp thuế về tuân thủ chính sách pháp luật và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Triển khai, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới; bố trí cán bộ công chức phù hợp với sở trường công việc, cán bộ có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt, quan trọng của đơn vị.

Đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng mềm và năng lực tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách của công chức, viên chức; xây dựng cơ cấu ngạch cán bộ công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Duy trì và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai thuế và thực hiện nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai thực hiện hóa đơn điện tử. Tính đến tháng 11/2018, tỷ lệ khai thuế điện tử toàn Cục Thuế luôn duy trì ở mức 99,8% trên tổng số doanh nghiệp phải kê khai, tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 99,7 và có 100% doanh nghiệp hoàn thuế có hoàn thuế từ hoạt động đầu tư và xuất khẩu thực hiện hoàn thuế điện tử. Ngay từ cuối tháng 2/2018 Cục Thuế đã triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ Quyết toán thuế TNCN để kịp thời hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn tự in, việc chuyển đổi phương thức sử dụng hóa đơn này tiếp tục là bước cải cách quan trọng của ngành thuế trong năm 2018…

Mặt khác trong quá trình cải cách hiện đại hóa ngành thuế, thì công nghệ thông tin được coi là khâu đột phá, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã rất chú trọng mảng công tác này. Đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế đang quản lý trên 14 phần mềm (ứng dụng) trong quản lý thuế, với ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS là hệ thống quản lý thuế cốt lõi của ngành, tập trung vào phục vụ cho công tác quản lý thuế như: Xử lý hồ sơ khai thuế, Tính thuế, Hoàn thuế, đôn đốc nợ thuế. Từ khi triển khai từ năm 2014 đến nay, hệ thống TMS đã đáp ứng tốt cho công tác quản lý thuế, từ công tác quản lý hồ sơ; công tác đăng ký thuế; công tác quản lý kê khai, kế toán thuế; công tác quản lý nợ; hoàn thuế… Dữ liệu trên hệ thống TMS về cơ bản đáp ứng được tính chính xác, đầy đủ về CSDL của ngành, cũng như việc cập nhật dữ liệu, tra cứu thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Với sự quyết liệt của ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc trong việc cải cách các thủ tục hành chính, nhất là trong công tác thực hiện kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử và từng bước triển khai hóa đơn điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi và môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.