Bước chuyển trong cải cách hành chính

1:20:32 PM | 19/4/2019

Để thực hiện khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh trong giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần XVII nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt, sát sao và tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ - ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Ông nhìn nhận ra sao về chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây?

Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai quyết liệt nên công tác CCHC của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như:

Toàn tỉnh có 20 sở, ban, ngành; 27 UBND huyện, thị xã, thành phố; 635 xã, phường, thị trấn (100%) thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn trên 95%; tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên 80%. 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; 100% cơ quan hành chính triển khai phần mềm TD office trong quản lý hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và xây dựng trang thông tin điện tử, 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử.

So với năm 2015, toàn tỉnh đã giảm 833 biên chế hành chính, 22.454 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 256 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 1.578 thôn, tổ dân phố, qua đó giảm 9.500 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm ngân sách 103 tỷ đồng/năm.

Nhiều sáng kiến được áp dụng trong triển khai CCHC; ban hành và tổ chức thực hiện chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấm điểm chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; Quy định “3 không” trong giải quyết TTHC: (1) không phiên hà, sách nhiễu; (2) không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; (3) không trễ hẹn.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Song công tác CCHC vẫn còn những hạn chế như: Chất lượng hiệu quả trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số đơn vị còn chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp và gặp nhiều khó khăn; năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa thế nào đối với việc đẩy mạnh quá trình CCHC và cải cách TTHC của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính, tạo sự chuyển biến tốt về quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cá nhân, tổ chức; làm tăng hiệu quả làm việc, giảm phiền hà, chi phí và thời gian của cá nhân, tổ chức. Bước đầu đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện, công khai, minh bạch khi công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước.

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm cũng góp phần chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, thể hiện tính chuyên nghiệp; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại từng sở, ban, ngành; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức chuyên môn về kỹ năng và thái độ phục vụ nhân dân, thay đổi tác phong, thái độ làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức.

Hoạt động của Trung tâm hành chính công đã đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp (cách thức tiếp cận và sự hài lòng). Tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư bình đẳng, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Trung tâm còn góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Thanh Hóa đang đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện với số biên chế sẽ giảm 1.395 so hiện nay. Ông nhìn nhận thế nào về quá trình triển khai và kết quả đạt được?

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm tốt thiểu 10% biên chế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 phê duyệt Đề án cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020. Cho đến nay, kết quả cụ thể như sau:

Năm 2015, UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 10/8/2015) là 64.933 biên chế, trong đó: Công chức là 4.357, biên chế sự nghiệp là 60.576. Năm 2019, UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (Quyết định 5631/QĐ-UBND ngày 28/12/2018) là 61.602, trong đó: Công chức là 3.828, giảm 359 biên chế so với số giao năm 2015 (đã chuyển 170 biên chế của Chi Cục quản lý thị trường chuyển giao cho Tổng Cục quản lý thị trường), sự nghiệp là 57.774 giảm 2.802 biên chế so với biên chế giao năm 2015.

Như vậy đến năm 2021, tỉnh còn phải giảm 77 biên chế công chức và 3.256 biên chế sự nghiệp. Đối với biên chế công chức hành chính, Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng lộ trình giao biên chế hàng năm đến năm 2021 đảm bảo quy định; đối với biên chế sự nghiệp tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cắt hoặc giảm chỉ tiêu biên chế nhà nước giao chuyển sang theo cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo về kính phí hoặc một phần kinh phí thường xuyên. Đảm bảo đến năm 2021 thực hiện giảm 10% biên chế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn ông!