THANH HOÁ

Tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

1:57:31 PM | 19/4/2019

Hiện nay, trong bối cảnh mô hình bệnh tật đã có nhiều sự thay đổi đòi hỏi công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh phải có những đổi mới về cả hình thức và nội dung, về cả số lượng và chất lượng. Để phục vụ hiệu quả nhu cầu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân, ngành y tế Thanh Hóa đã tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở… góp phần quan trọng để toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trong năm qua, ngành Y tế Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế xây dựng các đề án, chương trình, chính sách, kế hoạch trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố kiện toàn hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo của cơ sở trong việc huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, đặc biệt là chú trọng phát triển kỹ thuật cao. Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới hiện đại, nâng cao chất lượng khám và điều trị ở các tuyến. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cả cho hệ thống y tế. Tăng cường xã hội hóa y tế để phát triển hệ thống y tế đồng bộ và toàn diện để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Nhờ đó các bệnh viện bước đầu đã đơn giản hoá thủ tục hành chính, công khai minh bạch hoạt động khám, chữa, bệnh, tạo niềm tin và sự thuận lợi cho người dân, phục vụ tốt hơn công tác quản lý điều hành.

Song song đó, ngành y tế còn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ y tế rèn luyện y đức; triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”… thông qua các hình thức: sân khấu hóa hoạt động truyền thông chủ đề hướng tới sự hài lòng người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa, bệnh. Bố trí bộ phận tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, giúp tiết kiệm thời gian tối đa khi sử dụng các dịch vụ, tạo thuận lợi hơn trong quá trình khám bệnh, điều trị bệnh tại các bệnh viện. Đồng thời, tạo điều kiện để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham gia đóng góp ý kiến về công tác khám, điều trị cũng như thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn thông qua đường dây nóng, hòm thư góp ý, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Sở Y tế đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung phát triển hệ thống y tế, hoàn chỉnh mô hình tổ chức đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp và hiệu quả, củng cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh; chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới để giảm tải cho bệnh viện công lập tuyến tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về y tế, tăng cường hợp tác quốc tế. Phát triển hệ thống thông tin y tế, công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe. Chủ động phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động y tế trên địa bàn. Tăng cường sự phối hợp của ngành y tế với các cấp các ngành, các doanh nghiệp trên mặt trận phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe nhân dân.