THANH HOÁ

Ngành Tài nguyên Môi trường: Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

2:02:45 PM | 19/4/2019

Để góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực liên quan đến chỉ số “Tiếp cận đất đai”, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), chủ động tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Trước hết, Sở TNMT đã tích cực tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai…; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian, đơn giản hóa và công khai các thủ tục trên website của UBND tỉnh, website của Sở. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phân công, phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung theo thẩm quyền để giải quyết thủ tục nhanh gọn, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm địa phương trong quản lý Nhà nước về đất đai.

Sở còn phối hợp rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 quy định về trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh); thời gian giải quyết thủ tục giao đất cho thuê đất cắt giảm còn 12 ngày (thực hiện tại Sở chỉ còn lại 7 ngày, tại UBND tỉnh còn 5 ngày), đã tạo thuận lợi cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất, giao đất thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình phê duyệt theo quy định, làm căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh quyết định các chế độ chính sách hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 về tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 7/5/2018 về GPMB thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018;… qua đó góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, làm căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

Việc đẩy mạnh rà soát, cắt giảm TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp luôn được quan tâm. Hàng năm, Sở đã rà soát, đối chiếu các TTHC trong Danh mục TTHC đã được chuẩn hóa công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, để trình UBND tỉnh phê duyệt kịp thời theo quy định hiện hành.

Việc cắt giảm TTHC, Sở đã trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai và môi trường. Kết quả cho thấy, đối với lĩnh vực đất đai, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 15,02%; đối với lĩnh vực môi trường tỷ lệ cắt giảm 27,03%. Với sự nỗ lực đó, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của tỉnh năm 2017 tăng mạnh từ 5,47 điểm năm 2016 lên 6,96 điểm, là điểm số cao nhất từ trước đến nay, năm 2018 có giảm đi nhưng vẫn đạt 6,22 điểm, cao hơn nhiều so với 4 năm trước đó (trừ năm 2017).

Ông Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Với sự chủ động, quyết liệt, ngành TNMT đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng năm. Trong năm 2019, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành, nhằm tăng tính chủ động trong tham mưu đề xuất và quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.