THANH HOÁ

Ngành tài chính Thanh Hóa: Đẩy mạnh cải cách hành chính

2:08:20 PM | 19/4/2019

Công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn được lãnh đạo Sở Tài chính quan tâm đẩy mạnh. Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính chung toàn tỉnh, hàng năm Sở Tài chính đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính riêng cho cơ quan Sở. Các lãnh đạo Sở phân công phụ trách các phòng thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, qua đó mang lại hiệu quả rõ nét.

Ngành tài chính Thanh Hóa đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện công bố, niêm yết công khai toàn bộ các thủ tục hành chính (hiện có 47 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính). Các thủ tục này đều được đăng ký tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh và dịch vụ bưu chính công ích. Quy trình giải quyết công việc ở các lĩnh vực công tác theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ: http://sotaichinh.thanhhoa.gov.vn.

Về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã sắp xếp bộ máy ổn định, tinh gọn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng và thực hiện tốt các quy chế tại cơ quan như: quy chế làm việc, quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý mua sắm tài sản, sử dụng điện nước tiết kiệm, hiệu quả tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động.

Thường xuyên rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo hằng năm của Sở. Triển khai tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC; các văn bản về chế độ quản lý tài chính- ngân sách xã, trên địa bàn tỉnh cho hơn 4500 lượt cán bộ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013, Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và từng tập thể, cá nhân trong việc khai thác các nguồn lực, tiết kiệm kinh phí để nâng cao thu nhập của cán bộ công chức, viên chức.

Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến phân cấp, quản lý ngân sách địa phương như: Quyết định số 4761/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 để triển khai thực hiện theo lộ trình đề ra tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc cấp mã số quan hệ ngân sách bằng hình thức dịch vụ công cấp độ 4, hơn 70% hồ sơ cấp mã số ngân sách đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Quá trình thực hiện giúp cho các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc nhanh thuận tiện và khoa học hơn đồng thời cũng giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian đi lại đối với các đơn vị đóng trên địa bàn miền núi. Từ những đột phá trong cải cách hành chính, Sở đã đạt được kết quả đáng khích lệ và được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị đạt chỉ số cải cách hành chính đứng đầu trong các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Hoài Nam