KON TUM

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

10:44:55 AM | 21/5/2019

Tỉnh Kon Tum có nguồn tài nguyên phong phú về đất đai (tổng diện tích đất tự nhiên 967.418,38 ha), khoáng sản (trên 250 điểm khoáng sản), nước (tổng lượng dòng chảy các sông suối trong tỉnh chiếm khoảng 1,9% của cả nước). Để phát huy lợi thế về nguồn tài nguyên này, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện các quy hoạch; ban hành nhiều đề án, chương trình để quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên địa phương một cách hiệu quả, bền vững. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và danh mục các dự án thu hút đầu tư vào địa phương, tạo hành lang pháp lý nhằm kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư.

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhân tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum đã chủ động nghiên cứu các quy định có liên quan xây dựng bộ TTHC trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường áp dụng trên địa bàn. Tất cả các TTHC được cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% - 50% so với quy định của Trung ương. Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết theo Đề án một cửa, cụ thể: Thủ tục giao đất, thu hồi, cho thuê đất giảm còn 15 ngày (giảm 5 ngày so với quy định); Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 10 ngày (giảm 20 ngày); Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường còn 25 ngày (giảm 5 ngày); Thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản còn 30 ngày (giảm 35 ngày); Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản còn 40 ngày (giảm 165 ngày), Thủ tục cấp phép thăm khai thác khoáng sản còn 25 ngày (giảm 90 ngày)... Việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đã tạo điều kiện cho tổ chức, công dân được thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc, tạo cơ chế thực hiện quyền giám sát quá trình giải quyết công việc của cán bộ công chức, đảm bảo về kiểm soát tốt nguồn thu phí, lệ phí theo quy định.

Ngoài ra những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cho nhà đầu tư thực hiện tốt các TTHC trong ngành. Tính tới thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 471 dự án đầu tư đã được giao đất để thực hiện dự án với tổng diện tích đất thuê 202.051,75 ha và 307 dự án được cho thuê đất với tổng diện tích đất đã cho thuê 22.71,71 ha. Trên địa bàn tỉnh có 64 điểm mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó có 1 điểm mỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Với tiềm năng, lợi thế về nguồn tài nguyên nước, tỉnh Kon Tum cũng đã cấp 123 giấy phép khai thác tài nguyên nước (Bộ TN&MT cấp 33 giấy phép, UBND tỉnh cấp 95 giấy phép).

Công tác bảo vệ môi trường được tỉnh quan tâm, kiên quyết không chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án có công nghệ lạc hậu, nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao. Đối với các dự án đầu tư mới có phát sinh nước thải công nghiệp buộc phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt loại A, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. Đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ký cam kết với doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt nước thải loại A và lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục. Đến nay, có 18/20 cơ sở đang hoạt động sản xuất đã hoàn thành việc thực hiện xử lý nước thải đạt loại A; 100% dự án mới đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ sạch, có thiết bị xử lý chất thải đảm bảo môi trường; 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, UBND tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ đầu tư cấp tỉnh, kịp thời xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Đồng hành cùng những nỗ lực của địa phương trong thu hút đầu tư, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết tiếp tục công khai tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức ngành; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh Kon Tum được cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% - 50% so với quy định của Trung ương.

Phạm Đức Hạnh – TUV

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường