KON TUM

Ngành Tài chính góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh nhà

10:54:54 AM | 21/5/2019

Năm 2018, trong điều kiện KT - XH của tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến đời sống người dân nói chung và công tác thu - chi ngân sách nói riêng song ngành Tài chính tỉnh đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm, ngành Tài chính Kon Tum đã chủ động chỉ đạo, điều hành thu, chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Kết quả thu NSNN trên địa bàn năm 2018 là 2.808 tỷ đồng, đạt 128,2% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó thu nội địa 2.527 tỷ đồng, đạt 131,7% dự toán và năm 2018 là năm vượt dự toán thu NSNN cao nhất trong 5 năm qua. Thành tích ấn tượng này đã đóng góp tích cực cho việc đảm bảo chi ngân sách theo dự toán được giao; đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi về quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Các khoản chi NSNN trên địa bàn tỉnh cũng được cơ cấu lại theo hướng hiệu quả, sắp xếp lại nhiệm vụ chi cho phù hợp, ưu tiên những nhiệm vụ cấp thiết mang tính đột phá. Theo đó trong năm 2018, Sở Tài chính Kon Tum đã chủ động tham mưu UBND, HĐND tỉnh giảm chi ngân sách cơ cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh 75 tỷ đồng; kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 do sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của TW là 19 tỷ đồng; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của TW với số tiền 68,6 tỷ đồng (cao hơn so với TW giao 2,5 tỷ đồng)… Các khoản chi thường xuyên theo chế độ, nhất là tiền lương, lương hưu, trợ cấp người có công và các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo, quốc phòng - an ninh đều được đảm bảo góp phần quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương.

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum – ông Đồng Thanh Xuân, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Tài chính là thu ngân sách và đảm bảo chi cho các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm ngành Tài chính Kon Tum đã chủ động bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 62/QĐ - UBND ngày 16/1/2018 về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về KT -XH và dự toán NSNN năm 2018; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2018; trong đó tập trung vào các giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung thu NSNN đạt dự toán HĐND giao.

Song song đó ngành Tài chính còn chủ động trong công tác phân tích, dự báo; rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu ngân sách. Tham mưu giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các huyện, thành phổ đảm bảo sát tình hình thực tế. Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ thuế. Theo đó Sở Tài chính chủ động phối hợp với Cục thuế và các đơn vị liên quan tham mưu Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng NSNN tỉnh; tham mưu UBND tỉnh nhiều biện pháp để chỉ đạo thực hiện thu hồi nợ thuế trong lĩnh vực đầu tư XDCB, quản lý tài nguyên khoáng sản, chuyển nhượng tài sản, đất đai....

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, điều đáng ghi nhận là ngành Tài chính tỉnh Kon Tum cũng đã từng bước thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; bố trí dự toán chi chặt chẽ, đảm bảo những nhiệm vụ chi cấp thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy KT - XH phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Xuân cho biết bước sang năm 2019, dự báo tình hình KT - XH sẽ vẫn còn những khó khăn, thách thức, do đó ngành Tài chính tỉnh Kon Tum tiếp tục thận trọng, chặt chẽ, chính xác trong việc tham mưu cho tỉnh trong chỉ đạo việc chi tiêu ngân sách; đồng thời tập trung triển khai mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh nhà trong năm "bản lề" 2019.

 

Công Luận