CẦN THƠ

Quận Ô Môn: Nhiều “điểm sáng“ trong bức tranh kinh tế quý I/2019

9:37:39 AM | 5/6/2019

Xác định năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, quận Ô Môn đã có những chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện, tiềm năng của quận, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của quận Ô Môn trong quý I/2019 tiếp tục phát triển ổn định và đạt những kết quả đáng khích lệ.

Tình hình kinh tế quý I/2019 của quận Ô Môn đã đạt kết quả tích cực. Cụ thể, lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực với giá trị sản xuất ước thực hiện được 4.480 tỷ 743 triệu đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 25,96%/kế hoạch, so cùng kỳ tăng 13,59%. Hiện trên địa bàn quận có 1.125 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 14.815 lao động. Các ngành thương mại - dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình. Tổng số cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn quận hiện tại là 9.070 cơ sở với khoảng 16.785 lao động. Theo ghi nhận của Chủ tịch UBND quận Ô Môn - ông Lê Việt Sĩ, đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận nhà. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trên tinh thần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quận tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Nhiều doanh nghiệp tích cực cơ cấu lại sản xuất, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, quận Ô Môn chú trọng tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, đẩy mạnh các mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó đã góp phần làm giảm giá thành sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Diện tích màu thực hiện từ đầu năm đến nay được 586,8 ha (đạt 59,27% kế hoạch); đã thu hoạch được 57,3 ha. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 36,7 ha, đạt 14,12%/kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được quận Ô Môn đặc biệt quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Ông Lê Việt Sĩ cho biết chủ đề năm 2019 của quận Ô Môn là: "Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; nâng cao đời sống nhân dân". Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cũng như tạo sự đột phá trong năm 2019, trong thời gian tới quận Ô Môn sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách… Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, quận Ô Môn cũng sẽ quan tâm thực hiện tốt các chính sách về việc làm, dạy nghề; chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn... Tăng cường cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Hoàng Lâm