BÌNH DƯƠNG

12 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số PCI Bình Dương 2019

8:00:52 AM | 1/8/2019

Từ kết quả PCI năm 2018, để khắc phục những hạn chế và duy trì, vận dụng những điểm mạnh vốn có nhằm tiếp tục nâng cao kết quả PCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những năm tiếp theo.

01 Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh của DN theo đúng quy định của pháp luật và cam kết của UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ hỗ trợ DN (thuộc 2 chỉ số giảm điểm). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận DN qua mạng; phối hợp quản lý dự án đầu tư nước ngoài, đăng ký kinh doanh với Ban quản lý các KCN, Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore (VSIP).

02 Ban quản lý các KCN tỉnh và Ban quản lý KCN VSIP đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư KCN đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các KCN, đẩy nhanh triển khai thi công đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

03 Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo chí tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động hỗ trợ, cung cấp các thông tin, kiến thức pháp luật, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho DN. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm hỗ trợ pháp lý cho DN khi xảy ra tranh chấp.

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu, rút ngắn thời gian và giải quyết các TTHC liên quan đến cấp đất đai, tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất hàng năm phù hợp, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên khi tiến hành thu hồi đất.

05 Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng, hiệu quả trang thông tin điện tử của tỉnh tạo điều kiện dễ dàng cho DN tiếp cận, truy xuất các chính sách hỗ trợ DN của tỉnh, các tài liệu quy hoạch, kế hoạch và ngân sách được công bố của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn hoặc giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng theo lộ trình.

06 Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến bộ phận một cửa của tỉnh theo hướng hiện đại, thân thiện, công khai, minh bạch; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người dân và DN khi thực hiện các TTHC cần thiết. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, tập trung vào các kỹ năng thực tế và đối tượng có tiếp xúc trực tiếp đến người dân, DN, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử cho cán bộ.

07 Cục Thuế tỉnh tập trung rà soát, giảm bớt các thủ tục; thực hiện công tác thanh, kiểm tra thuế phù hợp và thuận lợi cho DN.

08 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản trị cho chủ các DN hàng năm; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và nâng cao tay nghề người lao động, giúp cho DN giảm chi phí tuyển dụng và giảm chi phí đào tạo lại lao động; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề.

09 Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng tập trung thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, mang lại hiệu quả cao, hỗ trợ DN tham gia triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp DN quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu... Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, cung cấp dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, giải quyết tranh chấp...

10 Tòa án nhân dân tỉnh đẩy mạnh phối hợp với Viện kiểm sát và Thi hành án dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp, đẩy nhanh thời gian xử lý các vụ tranh chấp về kinh tế, thực hiện các thủ tục giải thể, phá sản của DN.

11 Các sở, ban, ngành rà soát, đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 629/KH-UBND ngày 14/02/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

12 Thủ trưởng các sở, ban, ngành các địa phương, đơn vị công bố công khai bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu TTHC, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và DN dễ hiểu và dễ thực hiện.

Trần Thương