BẮC GIANG

Huyện Sơn Động: Cải thiện đời sống người dân

10:47:47 AM | 5/9/2019

Sơn Động là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV,  huyện Sơn Động đã tập trung mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương,  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt kết quả khá tích cực.   

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,41% so với cùng kỳ, công nghiệp - xây dựng tăng 14,9%; nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, đã xây dựng được một số mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 48,2 tỷ đồng. Dịch vụ, du lịch phát triển khá, có chuyển biến tích cực về doanh thu, khách du lịch đến địa phương đạt trên 150 nghìn lượt, doanh thu du lịch đạt trên 100 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể dục - thể thao, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Việc thực hiện lồng ghép các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản ở một số xã, thị trấn còn yếu; tình trạng khai thác đất nền trái phép còn xảy ra ở một số địa phương. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá đất còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn chưa được giải quyết triệt để; thu hút đầu tư còn hạn chế...

Trong thời gian còn lại của năm 2019, huyện Sơn Động tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cứng hóa đường giao thông nông thôn; ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch tâm linh - sinh thái. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn.