LẠNG SƠN

Huyện Chi Lăng: Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

11:06:38 AM | 30/9/2019

Huyện Chi Lăng thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN); chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng xung quanh những nỗ lực này. Nguyễn Dũng thực hiện.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện phương châm chỉ đạo điều hành chung của tỉnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và DN” trong năm 2019, UBND huyện Chi Lăng tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào?

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh năm 2019, huyện Chi Lăng chú trọng thực hiện các đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện sáp nhập thôn, khu phố theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉ̉nh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021, theo phương án, kế hoạch của tỉnh (sáp nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ). Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cấp. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục đổi mới về môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng của chỉ số DDCI của huyện. Huyện cũng xác định quán triệt phương châm chính quyền phục vụ và kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển kinh tế.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "DN Lạng Sơn hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc.

Huyện Chi Lăng đã có những biện pháp gì để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn?

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, chủ trương của UBND huyện là hỗ trợ DN đang hoạt động trên địa bàn có năng lực cạnh tranh ra các huyện khác; hình thành được các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo; tăng cường hợp tác liên kết với DN các huyện, thành phố khác, thúc đẩy các DN tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu. Sản xuất kinh doanh hiệu quả đi liền với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, từng bước thực hiện theo chủ trương của Chính phủ: “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” để phát triển DN.

Ba đồng hành gồm đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật và đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của DN.

Năm hỗ trợ là:hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với DN và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, chính quyền tỉnh đã đưa ra những cam kết với nhà đầu tư, trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động của địa phương. Trên cương vị Chủ tịch UBND huyện, ông có chia sẻ điều gì với DN, nhà đầu tư?

Huyện Chi Lăng mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nhân, DN quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ, thương mại, du lịch. UBND huyện cam kết: Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư về đầu tư trên địa bàn huyện; quyết tâm loại bỏ, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê, nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư dự án. Đảm bảo làm tốt về vấn đề an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện để các nhà đầu tư an tâm kinh doanh, phát triển. Làm tốt, nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để giao đất cho nhà đầu tư. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất để thu hút các nhà đầu tư; tạo điều kiện để các nhà đầu tư có nhu cầu vay vốn được nhanh chóng, thuận lợi. Đảm bảo phối hợp, chỉ đạo các ngành giải quyết các vấn đề về kinh tế, xã hội liên quan đến việc đầu tư dự án một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Huyện tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các doanh nhân, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất của tỉnh, của huyện, trong những năm tới đây huyện Chi Lăng sẽ có những DN lớn mạnh, những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Trân trọng cảm ơn ông!