NAM ĐỊNH

Ngành Xây dựng Nam Định: Góp phần nâng cao chỉ số PCI

8:21:46 AM | 15/4/2020

Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị. Do vậy, thời gian qua, Sở Xây dựng Nam Định đã chú trọng đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Cùng với đó, Sở cũng tích cực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN), góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

Chú trọng quy hoạch phát triển đô thị

Năm 2019, Sở Xây dựng Nam Định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, Sở đã triển khai thực hiện các quy hoạch trọng tâm được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư: Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến) huyện Ý Yên; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 7/12/2019); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ - Ttg ngày 14/2/2020; Đồ án lập quy hoạch khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông (Nghĩa Hưng), đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch xin ý kiến Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

Theo ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Xây dựng. Sở đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện quy hoạch các khu đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện, các khu dân cư tập trung tại các xã để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh.Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy hoạch, nhất là ở địa bàn khu vực thành phố Nam Định và thị trấn trung tâm của các huyện. Sở cũng phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác thực hiện và quản lý hoạt động xây dựng theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, trong công tác thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu giúp UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng giảm dần sản lượng gạch đất sét nung, tăng cường sản gạch xây không nung (Theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 27/6/2016). Nam Định còn khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn hay số tầng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị, Sở Xây dựng cũng tích cực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho DN, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Sở, sự quyết tâm thực hiện của các phòng chuyên môn, thời gian qua chất lượng giải quyết các TTHC của Sở Xây dựng được nâng cao, nhất là việc rà soát TTHC, thực hiện cơ chế "một cửa" và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2015.

Sở thực hiện công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên trang thông tin điện tử. Đồng thời rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành xây dựng (còn hiệu lực, đã bãi bỏ, đã được thay thế) để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, tổ chức thực hiện và triển khai thông báo đến các DN, cá nhân có liên quan. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm trong công tác quản lý văn bản.

Ngoài ra, Sở cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Để kiện toàn và phát huy hiệu quả thực hiện giải quyết TTHC, Sở tiếp tục rà soát, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC còn rườm ra, nhiều thời gian, từ đó có thể cắt giảm được chi phí trong việc thực hiện các TTHC.

Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; đối thoại với các doanh nghiệp về sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Sở sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn.

Ngô Hà (Vietnam Business Forum)