NAM ĐỊNH

Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp

8:28:57 AM | 15/4/2020

Công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định từng bước hướng vào phục vụ theo nhu cầu của doanh nghiệp (DN) và thị trường lao động.
 

Theo ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Nam Định, với quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngành LĐ-TB & XH Nam Định đã tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ đạo và trực tiếp triển khai nhiều giải pháp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng  nhu cầu của thị trường lao động. Số lượng người được đào tạo nghề ở các cấp, trình độ đã tăng theo từng năm.

Cụ thể, số học sinh, sinh viên (HSSV) được đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tăng từ 31.384 người (năm 2016) lên 34.500 (năm 2019), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%. Trong đó, đào tạo lao động chia theo ngành, lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 36,54%; Công nghiệp - Xây dựng: 39,82%; Thương mại - Du lịch: 23,64%. Tỷ lệ này cơ bản đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 (tương ứng với cơ cấu kinh tế của tỉnh Nam Định: Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 35%; Công nghiệp - xây dựng: 40%; Thương mại - Dịch vụ: 25%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt trên 80%.

Để đào tạo nghề từng bước hướng vào phục vụ theo nhu cầu của DN và thị trường lao động, các cơ sở GDNN đã chủ động rà soát, đổi mới trên 80 bộ chương trình, giáo trình đảm bảo phù hợp với đối tượng người học, tăng cường các giờ giảng thực hành, tích hợp; thường xuyên gắn kết với trên 60 DN đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người học qua những khóa thực tập và phối hợp giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng của các cơ sở GDNN, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được Sở triển khai tích cực. Từ năm 2010 đến nay, có trên 55 nghìn LĐNT được đào tạo nghề theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2019, con số đó là 5.695 lao động; tỷ lệ lao động sau học nghề có việc làm ổn định đạt trên 85%. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT cũng ngày càng đổi mới, chuyển từ đào tạo theo năng lực có sẵn sang đào tạo theo nhu cầu; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông Hoàng Đức Trọng khẳng định: Phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá cần ưu tiên trong thời gian tới, do đó Sở LĐ-TB & XH Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chỉ số đào tạo lao động tại địa phương, cụ thể như sau:

Một là, Sở tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về GDNN, ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo của các cơ sở.

Hai là, tăng cường phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ngành và hệ thống chính trị đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, DN và cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Ba là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường; tập trung đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành nghề trọng điểm, ngành nghề thị trường lao động có nhu cầu cao.

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động các cơ sở GDNN, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết với DN trong hoạt động GDNN gắn với giải quyết việc làm sau tốt nghiệp. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ DN trong hoạt động GDNN, ban hành cơ chế ưu đãi và khuyến khích đầu tư cho các nhà đầu tư, các DN đầu tư vào lĩnh vực GDNN để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong đào tạo lao động.

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; từng bước tự chủ trong các cơ sở đào tạo theo Nghị định của Chính phủ; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956/QĐ-TTg…

Đồng thời, Sở tiếp tục kiểm soát chất lượng đào tạo, thực hiện kiểm định và công bố rộng rãi kết quả kiểm định chất lượng; phát triển các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động và giáo viên; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.

Nguồn: Vietnam Business Forum