NAM ĐỊNH

Hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, liên hoàn

8:36:25 AM | 15/4/2020

Ngành Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nam Định thời gian qua đã từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo hướng đồng bộ, liên hoàn; tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế tỉnh nhà. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Công, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nam Định. Nguyễn Dũng thực hiện.

Hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng, chủ lực và thường chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Vậy ngành GTVT đã tham mưu, thực hiện những giải pháp nào để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, tạo sức bật trong xây dựng NTM trên địa bàn, thưa ông?

Trong giai đoạn từ khi triển khai thực hiện đến khi hoàn thành Chương trình xây dựng NTM (2010-2019), tỉnh Nam Định đã đặc biệt coi trọng đầu tư, cải tạo nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông từ hệ thống giao thông huyết mạch là các quốc lộ, tỉnh lộ đến hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT). Với nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng thế giới, vốn Quỹ Bảo trì đường bộ cấp cho địa phương và lồng ghép trong các dự án khác, tổng cộng đã nâng cấp, cải tạo 134 tuyến đường, tổng chiều dài 283 km với tổng kinh phí 736,81 tỷ đồng.

Ngành GTVT đã tập trung tham mưu, thực hiện những giải pháp như sau: Một là: Triển khai thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy cao nhất sức mạnh cộng đồng trong xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT. 

Hai là: Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ vai trò của mình để tích cực tham gia xây dựng hạ tầng GTNT theo phương châm: “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. 

Ba là: Hoàn thiện quy hoạch GTVT của tỉnh và quy hoạch GTNT cho phù hợp với tình hình mỗi địa phương và khả năng huy động nguồn lực; quản lý thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.  

Bốn là: Vận động tốt nhân dân tích cực tham gia phong trào dồn điền, đổi thửa để hiến đất làm đường GTNT nói riêng và giao thông huyết mạch nói chung. 

Năm là: Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT như nhân dân đóng góp, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, vốn của các tổ chức nước ngoài như WB, ADB, LRAM, Quỹ bảo trì đường bộ, nguồn đóng góp của con em xa quê và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Sáu là: Nhân rộng các gương sáng điển hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng GTNT. Bảy là: Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và kiểm soát tải trọng xe để đảm bảo an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng GTNT và vệ sinh môi trường, kéo dài tuổi thọ công trình nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

Ông có thể cho biết những nỗ lực của Sở GTVT đối với cải cách hành chính -  một yếu tố quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư?
Sở GTVT luôn tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thực hiện công khai minh bạch các quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính,  tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả chỉ số cải cách hành chính các năm gần đây của Sở GTVT đều nằm trong nhóm đầu khối các sở, ban, ngành của tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) của tỉnh, Sở đã có văn bản lập danh mục 98 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC; cử 2 công chức chính thức, 5 công chức dự phòng đến làm việc tại TTPVHCC của tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hệ thống hóa quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, Sở GTVT đã xây dựng và ban hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với Sổ tay chất lượng và 60 quy trình đã bao phủ 100% TTHC, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của Sở. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Sở  đã rà soát và đăng ký danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019: 44,7% TTHC mức độ 3; 24,7% TTHC mức độ 4 còn lại là mức độ 2. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum