TRÀ VINH

Chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh: Tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới

4:00:24 PM | 11/5/2020

Hiện nay, kế hoạch Chương trình OCOP năm 2020 của tỉnh Trà Vinh đang được xem xét, song trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sản phẩm có khả năng được “gắn sao” (sản phẩm được gắn từ 01 - 03 sao phục vụ thị trường trong nước, từ 04 - 05 sao có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu). Năm 2019, UBND tỉnh đã quyết định công nhận 30 sản phẩm OCOP.

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020”; theo đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030” đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Đồng thời, tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2020, mỗi huyện, thị xã và thành phố tối thiểu có 03 sản phẩm được phân hạng đạt từ 03 sao trở lên. Mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức liên kết vùng, có ít nhất 01 sản phẩm gắn với tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; phát triển 01 sản phẩm gắn với xây dựng chuỗi liên kết giữa các địa phương; xây dựng chuỗi giá trị khoảng 02 sản phẩm có tiềm năng phát triển theo hướng thương mại hóa. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ thể kinh tế... tham gia Chương trình OCOP.

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trà Vinh, Chương trình OCOP năm 2020 sẽ tăng cường quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền, chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực có tiềm năng phát triển theo hướng thương mại hóa. Tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đặc trưng, lợi thế so sánh của địa phương, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu.

Phát triển sản phẩm OCOP nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong tỉnh, nhất là lao động nông thôn. Do vậy, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững với những cách làm phù hợp, đến nay trên địa bàn 09 huyện, thị xã và thành phố đều có sản phẩm đặc trưng riêng và được công nhận sản phẩm OCOP. Ðể xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản, nhiều địa phương đã có những bước đi cụ thể, linh hoạt. Vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa sản phẩm vào siêu thị để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn; củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể. Trong đó, chủ yếu là hợp tác xã và tổ hợp tác, phấn đấu hoàn thành tiêu chí 13 tổ chức sản xuất. 

  Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)