Quảng Trị: Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp

10:29:30 | 4/1/2018

Môi trường đầu tư tỉnh Quảng Trị đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, Quảng Trị đã đưa ra nhiều cam kết mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường xúc tiến đầu tư, huy động tối đa nguồn lực bên ngoài, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế là chủ trương xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây và đang được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể. Xung quanh chủ đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Duy Bình thực hiện.

Ông có thể chia sẻ về tầm nhìn, những điểm nhấn phát triển của tỉnh nhà trong những năm vừa qua?


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011. Sau 6 năm triển khai thực hiện đã thu được những kết quả nhất định. Tiềm lực và quy mô nền kinh tế tiếp tục tăng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá. Sự nghiệp phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kết cấu hạ tầng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển, các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển đồng bộ, môi trường đầu tư có bước được cải thiện.

Tuy nhiên, qua 6 năm thực hiện Quy hoạch đã có một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp không còn phù hợp với tình hình thực tế và xu thế hội nhập hiện nay. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới phù hợp với Luật Quy hoạch vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và cả nước, đồng thời tái cấu trúc kinh tế, từng bước chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng kinh tế kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao, góp phần thiết thực xây dựng và đưa tỉnh Quảng Trị trở thành một tỉnh phát triển năng động của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh?

Công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ vậy, Chỉ số cải cách (PAR INDEX) tỉnh Quảng Trị năm 2016 đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 26 bậc so với năm 2015 và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt về công tác cải cách hành chính), đây là kết quả phản ánh quá trình chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của chính quyền các cấp.

Để duy trì kết quả tốt như trên, trong năm 2017, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp như ban hành kế hoạch CCHC năm 2017, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hội nghị, ký cam kết, kiểm tra công tác CCHC... đến nay có thể khẳng định những kết quả quan trọng đã đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là trọng tâm, thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chính là góp phần thu hút đầu tư, phát triển KT- XH địa phương.

Nhận thức về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được quan tâm, nâng cao, thể hiện quyết tâm thực hiện đầy đủ 6 nhiệm vụ CCHC là Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính của cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai ứng dụng CNTT thông qua các phần mềm cải cách hành chính như: Phần mềm một cửa điện tử, Phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, ứng dụng chữ ký số,... để giám sát, kiểm tra góp phần nâng cao tính hiệu quả, toàn diện, kịp thời của công tác CCHC.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến giao dịch các thủ tục hành chính được công khai, nhanh chóng. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hẹn so với quy định đạt tỷ lệ cao trên 91% (trong năm 2017 chắc chắn sẽ đạt tỷ lệ trên 95%) và được công khai trên trang web:motcuadientu.quangtri.gov.vn.

Nhìn chung với quyết tâm chính trị cao, tất cả các lĩnh vực trong cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị đều cố gắng thực hiện tốt, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực trong CCHC tỉnh còn yếu, cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện đó là: Lĩnh vực Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố), lĩnh vực Cải cách Tài chính công (xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố), lĩnh vực Hiện đại hóa nền hành chính (xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố).

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Về quyết tâm chính trị: Sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố quyết định. Đặc biệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự quan tâm, coi trọng công tác CCHC, thực tế cho thấy ở cơ quan.

Về triển khai tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nắm và triển khai đầy đủ 6 nhiệm vụ về CCHC, trong đó chú trọng công tác rà soát, đơn giản thủ tục hành chính và đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; khắc phục những hạn chế về CCHC của cơ quan, đơn vị và quan tâm, phối hợp có các giải pháp khắc phục những hạn chế về CCHC chung của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của NQ 01-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tỉnh mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức thực hiện Trung tâm hành chính công tập trung cấp tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp đồng thời giúp cho việc quản lý điều hành, kiểm soát hoạt động tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ hành chính một cách hiệu quả, chấm dứt các tình trạng tùy tiện, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, tạo mức hài lòng cao của công dân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 -2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Tỉnh Quảng Trị đã có những giải pháp đột phá gì, thưa ông?

Thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020. Lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cam kết mạnh mẽ về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi với nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như:

Tổ chức đối thoại công khai định kì ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, triển khai mô hình cà phê doanh nhân để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.
Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đôn đốc các cơ quan trực thuộc, đặc biệt là 07 cơ quan có liên quan đến điểm số chi phí không chính thức như Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường Công Thương, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong tiếp nhận và trả hồ sợ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, xuất nhập cảnh hàng hoá, đăng ký kinh doanh.

Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển.

Đẩy mạnh các hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển doanh nghiệp: Doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường….

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

Bước sang năm 2018, ông muốn chuyển tải thông điệp hoặc cam kết nào của chính quyền tỉnh tới các đối tác, nhà đầu tư?

Quảng Trị là một tỉnh nằm ở phía Bắc miền Trung của đất nước Việt Nam, điểm khởi đầu trên con đường Xuyên Á nối Việt Nam với các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Các di tích văn hóa lịch sử được quan tâm đầu tư tôn tạo, các khu du lịch được quy hoạch xây dựng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế được hình thành như: Khu Kinh tế Đông Nam, Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, hạ tầng dịch vụ Khu Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo gắn với thực hiện cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, tích cực chủ động mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - dịch vụ với các nước trong khu vực, đặc biệt là Lào và Thái Lan.

Chúng tôi chân tình mời gọi và sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai quan tâm tới tiềm năng, lợi thế và những giá trị hiện hữu của vùng đất Quảng Trị. UBND tỉnh xin cam kết như sau:

1. Không quá 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư;

2. Hỗ trợ tốt công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính phủ về miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đất đai, bảo vệ môi trường;

3. Tối đa 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài;

4. Cung cấp nước liên tục, đảm bảo chất lượng, thi công hệ thống cấp nước đến đồng hồ khách hàng đối với các dự án đầu tư tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế;

5. Bố trí quỹ đất sạch để nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân;

6. Cung ứng đủ lao động và cơ sở đào tạo lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn;

7. Đầu tư lưới điện đến tận chân hàng rào dự án cho doanh nghiệp đầu tư tại khu khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

8. Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh;

9. Lãnh đạo UBND tỉnh sẵn sàng tiếp nhận và thảo luận với các nhà đầu tư bất kể thời gian nào (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ và thời gian ngoài giờ hành chính);

Với những đột phá trong tư duy, hành động, cải cách, tỉnh cam kết hỗ trợ một cách hiệu quả nhất, tích cực nhất. Với chúng tôi, sự thành công, thịnh vượng của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thước đo có giá trị thuyết phục nhất về sự phát triển của Quảng Trị. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Trị đang nỗ lực làm hết sức mình để được chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư với những ý tưởng đầu tư kinh doanh mới, cùng chung tay xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành một tỉnh phát triển nhanh và bền vững thực sự; gắn với thiên nhiên tươi đẹp, ấm áp tình người và kinh doanh hiệu quả.