Ngành thuế tổ chức thực hiện ngày pháp luật năm 2018

10:31:08 PM | 5/9/2018

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, Ngày pháp luật tài chính năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian tổ chức ngày pháp luật 2018 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi chung là Ngày Pháp luật Việt Nam) từ ngày 16/9 đến 30/11/2018, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 5/11 đến 9/11/2018; Ngày pháp luật tài chính được tiến hành từ 15/8 đến 15/9/2019.
 
Tổng cục Thuế lưu ý, trong tuần lễ cao điểm, các đơn vị có thể sử dụng khẩu hiệu: "Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật tài chính, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh", hoặc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dung khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp.Về nội dung hoạt động, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới ban hành, đặc biệt là các văn bản QPPL tài chính theo các hình thức thích hợp; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, văn bản QPPL tài chính, kết quả thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính.
 
Thanh Nga