Tăng cường triển khai chương trình OCOP

10:14:16 | 3/10/2019

Văn phòng điều phối Nông thôn mới trung ương cho biết, hiện nay đã có 6 tỉnh thẩm định, xét công nhận cho 269 sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Mục tiêu về tổng số sản phẩm OCOP từ 53 tỉnh đã có kế hoạch hoặc đề án được chuẩn hóa chất lượng đến năm 2020 phấn đấu đạt trên 3.500 sản phẩm.

Nhiều địa phương đã ban hành cơ chế chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy, tăng cường hoạt động triển khai Chương trình (Quảng Ninh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Hà Nam, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình…). Bắc Kạn là tỉnh đầu tiên của cả nước đã vận động, thành lập Hội doanh nhân OCOP của tỉnh, được các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất tích cực hưởng ứng.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Tuy nhiên, theo Văn phòng điều phối Nông thôn mới trung ương, đã có 3 văn bản đôn đốc song tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tại một số tỉnh, thành phố còn chậm. Điển hình như tại Hà Nội, Lạng Sơn, Lai Châu, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cao Bằng, Thái Bình, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về nhận thức và sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương còn chưa quyết liệt, đội ngũ tư vấn đủ trình độ còn thiếu, do đó công tác xây dựng đề án của địa phương mất nhiều thời gian. Cùng với đó, tiến độ trình ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, biểu trưng OCOP còn chậm hơn so với dự kiến do đây là Bộ tiêu chí phức tạp, tư vấn phải điều chỉnh nhiều lần theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và thường trực Ban Chỉ đạo.

Đình Bảo