Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang: Nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động

10:35:27 | 22/7/2021

Năm 2020, với sự nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên, đời sống, thu nhập của người lao động ổn định, địa bàn cấp nước được mở rộng, chất lượng phục vụ khách hàng ngày một nâng cao.

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với việc chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo cân đối các nguồn lực, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đều ổn định.

Cung cấp nước sinh hoạt là nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố, theo đó việc chỉ đạo công tác sản xuất luôn được Công ty chú trọng. Sản lượng sản xuất của Công ty là: 3.587.879 m3, đạt 103,7% so với kế hoạch. Sản lượng thương phẩm là: 2.725.048 m3, đạt 103% so với kế hoạch.

Về công tác quản lý sửa chữa mạng đường ống, Công ty đã tăng cường nhân lực phục vụ công tác kiểm tra phát hiện rò rỉ, sửa chữa kịp thời các vị trí đường ống gãy hỏng, thay thế cải tạo hệ thống đường ống cũ, kết hợp việc kiểm tra khách hàng sử dụng nước (sai mục đích, ăn trộm nước). Công ty đã phát hiện và xử lý kịp thời được 282 điểm gãy hỏng; tiến hành tạm dừng khách hàng không phát sinh chỉ số nước 3 tháng liên tiếp là 551 đồng hồ, đã đấu nối lại 143 khách hàng. Tỷ lệ thất thoát nước thực tế trong năm 2020 là 24,05%, (kế hoạch là 23,56%). Bên cạnh đó, hoàn thành việc thu tiền sử dụng nước là 23.416.300.061 đồng, đạt 100%, không để tồn tại khách hàng nợ tiền sử dụng nước. Doanh thu tiền nước là 24.396.135.000 đồng, đạt 95,98% kế hoạch.

Với mục tiêu phấn đấu mở rộng địa bàn cấp nước trong khu vực nội thị và phát triển khách hàng sử dụng nước, Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi đến giao dịch và lắp đặt trong thời gian ngắn nhất. Tổng số phát triển mạng đường ống cấp II và thay thế cải tạo là: 7.739,5 m ống các loại, đạt 172% so với kế hoạch, trong đó lắp mới đường ống cấp II là 1.890 m; sửa chữa, kết hợp với các đơn vị thi công cải tạo chỉnh trang vỉa hè, đã thay thế cải tạo được 5.849,5 m ống các loại, làm giảm được rất nhiều về chi phí nhân công đào mương lắp đặt đường ống, chi phí vật liệu trong công tác hoàn trả mặt bằng, tiết kiệm chi phí sản xuất cho Công ty. Phát triển mới được 490 đầu máy, tăng 109% so với kế hoạch, nâng tổng số khách đến ngày ngày 31/12/2020 là 12.256 khách hàng

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện nghiêm túc các quy chế, thỏa ước lao động tập thể.... đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập đồng thời thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Năm 2020 Công ty nộp ngân sách nhà nước: 2.843.341.768 đồng, tăng 109% so với kế hoạch; nộp các loại bảo hiểm 1.720 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng (so với kế hoạch năm đạt 100%).

Năm 2021 là năm vẫn còn nhiều khó khăn, căn cứ vào tình hình thực tế Công ty đã đặt ra nhiệm vụ cơ bản năm 2021. Với đường lối, chủ trương phát triển của tỉnh, thành phố Hà Giang ngày càng được mở rộng và phát triển. Đó là cơ hội để cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển khách hàng, nâng cao đời sống người lao động. Với việc hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng giai đoạn 2 nhà máy nước sông Miện, nâng công suất nhà máy cấp nước thành phố lên 16.000m3/ngày đêm, sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của các khách hàng trên địa bàn thành phố từ 10-15 năm. Phát triển mở rộng địa bàn cấp nước, đảm bảo sản xuất cung cấp nước ổn định, đáp ứng đủ nước cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục đẩy nhanh công tác cải tạo mạng đường ống cấp II ở các khu vực còn lại trong địa bàn thành phố. Phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống 2-3% so với năm 2020. Đảm bảo đủ việc làm nâng cao đời sống cho người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước. Giao cho các bộ phận, cán bộ quản lý, nhân viên thu ngân tiếp tục tuyên truyền, vận động khách hàng chuyển đổi hình thức thanh toán. Quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn của Nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả, kinh doanh tăng trưởng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Nguồn: Vietnam Business Forum